Vannprisen 2021 tildeles Simon Haraldsen

Vinner av Vannprisen 2021 er kåret. Prisen går til Simon Haraldsen, som gjennom sitt lange yrkesliv har gjort en spesiell innsats for å bedre tilstanden i eutrofe vassdrag og for sjøområder, spesielt indre Oslofjord. Prisen vil bli delt ut i forbindelse med Vannprisseminaret senere i år. Vi gratulerer!

Simon Haraldsen gikk av med pensjon fra Fylkesmannen i Oslo og Viken våren 2020. Han er utdannet sivilingeniør bygg med spesialisering innen VA-teknikk fra NTNU og har arbeidet med ulike problemstillinger innen avløpsfeltet i over 40 år. I løpet av sin yrkeskarriere har han vært ansatt i Oslo kommune Vann og avløpsetaten, konsulentbransjen, Statens Forurensningstilsyn (SFT) og hos Fylkesmannen (nå Stasforvalteren) i Oslo og Akershus, hvor han var ansatt sammenhengende i 25 år.

Vannprisen er en anerkjennelse for spesiell innsats innen vannrelaterte fagområder. Prisen gis til enkeltpersoner, firma, frivillige organisasjoner eller institusjoner, og skal gis for innsats av vitenskapelig, teknisk, organisasjonsmessig eller administrativ karakter. Vannprisen er innstiftet av Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) i samarbeid med Norsk vannforening. Den ble utdelt første gang i 1988, og blir i år delt ut for 32. gang.

Fra juryens begrunnelse:

«Simon Haraldsen har gjennom sitt lange yrkesliv gjort en spesiell innsats av både faglig, organisasjonsmessig og administrativ karakter for bedring av tilstanden i våre eutrofe vassdrag og for sjøområder, spesielt indre Oslofjord. Simon har vært en meget viktig ressurs- og foregangsperson på flere områder for å forbedre arbeidet med avløp og vannmiljø både nasjonalt, regionalt og kommunalt: da Simon i 1995 begynte i miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus, gikk han raskt i gang med å veilede og motivere kommunene til å utarbeide hovedplaner for avløp og forankre avløpsarbeidet i kommunenes plansystem, for derved å bringe avløpsspørsmålene opp til politisk diskusjon og behandling.

Simon beskrives som en svært god og tydelig formidler med stor faglig tyngde.  Han har lagt stor vekt på å dele kunnskapen sin, både internt hos Fylkesmannen og spesielt ut mot kommunene. Dialog og kunnskapsdeling har alltid vært viktig for Simon Haraldsen. Han har prioritert å skape forståelse utad, og har både ledet fagtreff og seminarer samt vært en ettertraktet foredragsholder. I tillegg har han utarbeidet flere veiledninger og informasjonsskriv knyttet til forvaltning av avløp og vannmiljø. Simon var også i en årrekke tillitsvalgt i Norsk vannforening.«

– «Vi gratulerer Simon, som er en tydelig og svært kompetent bidragsyter som vannbransjen har hatt gleden av å samarbeide med i mange år», sier Bård Alsaker fra RIFs ekspertgruppe for Vann- og miljøteknikk.

– «Simon er en svært dyktig fagperson med unik formidlingsevne. Hans bidrag og engasjement i bransjen har betydd mye, spesielt for kommunene. Vi gratulerer så mye til prisvinneren!», sier Elisabeth Elgsæter, styreleder i Norsk vannforening.

Vannprisseminar

Det planlegges et seminar i forbindelse med utdeling av Vannprisen, med temaer som prisvinneren har jobbet med i løpet av sin karriere. Vi ønsker å arrangere et fysisk seminar i forbindelse med overrekkelsen av prisen, og må se an smittesituasjonen før vi kan bestemme en endelig dato. Så snart det er mulig, vil vi publisere dato og program for arrangementet her på vannforeningens nettsider.