Vannprisen 2019

Årets Vannprisvinner er: Steinar Muri!

Digitalisering i vannbransjen er et hot tema for tiden og er et av virkemidlene for å kunne levere bedre vann og avløpstjenester. Dette gjelder både nasjonalt og internasjonalt. Her kan nevnes at EUs vannteknologiplattform har pekt ut Digital Water som en av tiltakene for å sikre rent vann og rent hav. Norge var tidlig ute med å utnytte mulighetene som lå i digitalisering av VA bransjen. I tett samarbeid med både store og små kommuner og med NTNU/SINTEF så årets prisvinner, Steinar Muri, mulighetene som åpnet seg som følge av digitaliseringen. Allerede i 1983, før PCer var oppfunnet, ble et digitalt forvaltningssystem for vann og avløpsnettet etablert basert på bruk av mikro-datamaskiner, og fikk navnet MIVAREG (Mikromaskinbasert Vann og Avløpsregister).

Prisvinneren hadde som visjon i 1983 et system hvor en hadde full kontroll på ledningsnettet og at dette kunne styres mer i sanntid av operatørene. Men det er først i de senere år at man har begynt å nærme seg en slik virkelighet, med bruk av skyløsninger, integrering med SCADA systemer m.v. Fra den spede oppstart og frem til i dag har prisvinneren vært hovedaktør i videreutviklingen av en helhetlig løsning for å forvalte vann- og avløpsnettet på en god måte. Dette har vært i tett samarbeid med både store og små kommuner rundt om i Norge. Beviset på et godt samarbeid er det faktum at om lag 90% av norske vann og avløpsledninger i dag er registrert i dagens løsning som nå kalles Gemini VA. Dette har gjort at f.eks Oslo VAV nå har tilgjengelig mer enn 30 år med driftshistorikk knyttet til vann og avløpsnettet, som brukes som grunnlag for å estimere samlet fornyelsesbehov, vurdere i hvilken rekkefølge ledninger bør skiftes ut, m.v. Alt dette skyldes de muligheter som prisvinneren har tilgjengeliggjort ved å etablere MIVAREG/Gemini VA.

Prisvinneren har vært aktivt med i Norsk Vann sine fagrupper og har vært en populær foredragsholder i alle år. Prisvinneren var også tidlig ute med å etablere brukerforum blant VA-ingeniører.

Prisvinneren har også i perioder arbeidet utenlands for NORAD og UNICEF hvor han var med å bygge høydebasseng og vanninfrastruktur i krigsrammede områder slik som Libanon. Rent vann og god infrastruktur er en viktig bærebjelke i et velfungerende moderne samfunn og årets Vannprisvinner, Steinar Muri har vært en særdeles viktig bidragsyter til dette arbeidet ved å utvikle løsninger som daglig blir brukt ute i VA-Norge!

Gratulerer!