Undersøkelse av funksjonsområder for vårgytere i Lågendeltaet

Gabriel Mattingsdal Eggebø fikk utdelt stipend fra Norsk Vannforening tidligere i år. Her er rapport fra prosjektet som fortsatt er pågående.

Våren 2023, gjennomførte undertegnede og Carl Fredrik Brude feltarbeidet vårt i Lågendeltaet ved Lillehammer. Vi har hatt fokus på funksjonsområder for vårgytere i bakevjer og sideløp. Totalt 18 temperaturloggere ble plassert i ulike områder for å kunne dokumentere variasjoner i temperaturregime innad i deltasystemet. I totalt 9 områder ble det fisket daglig i perioden 13. mai til 16. juni med gjedderuser for å kunne koble opp fangstettheter opp mot miljøvariabler som temperatur og vannstand. Målet for arbeidet var å kunne gi en beskrivelse av viktige funksjonsområder og bruke miljødata til å forklare hvorfor vårgytende fisk velger ut de aktuelle områdene. I alt ble det fanget 427 abbor, 1147 mort, 172 gjedder og 34 brasmer. Det ble i tillegg fanget arter som hork, gullbust, vederbuk og nipigget stingsild, men grunnet svært få individer danner ikke de tilstrekkelig datamateriale for videre analyser.

Nå jobbes det videre med analyser av materialet, og i tillegg skal jeg se nærmere på alderssammensetning ved bruk av skjellprøver som ble tatt av fiskene. Vi har gjennom dette prosjektet fått et unikt inntrykk av Lågendeltaet og dets varierende dynamikk. Det har vært særdeles spennende å studere brasmene gjennom perioden. Som følge av at noen brasmer hadde sykdomstrekk, ble et utvalg av individene drept og sendt til V.I. for analyse. Dette gav oss en unik mulighet til å se på alderen til disse fiskene. Dette har gitt spennende tall, der vi ser at blant de 7 brasmene som ble avlivet var samtlige mellom 20 og 30 år gamle!