Tilstanden til fiskesamfunnet i Sølensjøen – studentrapport fra feltarbeid

Vannforeningen har mottatt rapport fra feltarbeidet til en av studentene som mottok stipend fra oss i 2020, Solveig Marie Ryhaug:

Undersøkelse av tilstanden til fiskesamfunnet i Sølensjøen, Rendalen
– en mastergradsoppgave ved NMBU

Sølensjøen ligger i Rendalen kommune, Innlandet, og tilhører Femund/Trysilvassdraget-Klaraälv vannområde. Innsjøen ligger 688 moh., dekker et areal på 22,4 km2 og har et maksdyp på 58 m. De åtte artene i innsjøen er røye, ørret, harr, sik, abbor, gjedde, lake og ørekyte (Rustadbakken & Bøe, 2014; VannNett-Portal, u.å.).

Det er lange tradisjoner for fiske i Sølensjøen, og Fiskevollen, som er landets største innlandsfiskevær, ligger flott til ved innsjøen. Tradisjonelt ble det utført sommer- og høstfiske etter røye med not og garn. Etter at sik ble satt ut i vassdraget på starten av 1900-tallet ble den mer og mer dominerende i de frie vannmassene, og sommerfisket gikk over til et rent sikfiske fra slutten på 1930-tallet (Museth et al., 2007). Lotteierne har lagt inn stor innsats i å opprette og bevare en god sikbestand i tillegg til å bevare røyebestanden, og ønsker nå en ny oppdatering om tilstanden i innsjøen.

Målet med denne oppgaven er å
1) undersøke om et endret temperaturregime har ført til økt bestand av abbor i innsjøen. Dette vil kunne påvirke dynamikken i fiskesamfunnet, og ha en negativ påvirkning på røye ved å smalne røyas diettnisje. Og å
2) undersøke om et endret temperaturregime har ført til rekrutteringsproblemer for røya, noe som vil føre til forgubbing av røyebestanden i innsjøen.

Feltarbeidet for denne oppgaven ble gjennomført i to omganger, fra 17. til 29. august og 26. september til 11. oktober 2020. I disse periodene ble det gjennomført prøvefiske med bunngarn og flytegarn. Bunngarna ble satt enkeltvis, tilfeldig stratifisert og dekket dyp fra 1 til 50 m. Flytegarna ble lenket sammen to og to, ble satt over de dypeste delene av innsjøen og dekket dyp fra 0 til 18 m. Garna ble tømt rett etter de var tatt opp av vannet, og fisken ble fryst før den ble tatt med tilbake til laben på NMBU for å bli tatt prøver av. I starten og slutten av de to periodene med prøvefiske ble gjort målinger av temperatur- og oksygenprofil med en CTD-sonde (multisonde). Disse målingene ble gjort i de dypeste delene av det nordre og søndre bassenget i innsjøen ved å senke sonden ned til bunnen etter å ha akklimatisert sonden i vannoverflaten først. Det ble gjennomført registrering med ekkolodd natten mellom 29. og 30. august.

Takk til Norsk Vannforening for støtte til masteroppgaven min.
Med vennlig hilsen Solveig Marie Ryhaug.

Referanser:
Museth, J., Sandlund, O. T. & Borgstrøm, R. (2007). Coexistence between introduced whitefish (Coregonus lavaretus) and native Artic charr (Salvelinus alpinus) depends on heavy whitefish exploitation. Advances in Limnology, 60: 343-350. doi: 1612-166X/07l0060-0.

Rustadbakken, A. & Bøe, K. (2014). Tilstandsvurdering av siken i Sølensjøen, Rendalen kommune. NIVA Rapport L.NR. 6657-2014. Tilgjengelig fra: https://niva.brage.unit.no/niva-xmlui/handle/11250/195473 (lest 24.04.2020).

VannNett-Portal. (u.å.). Sølensjøen. Tilgjengelig fra: https://vann-nett.no/portal/#/waterbody/311-1354-L (lest 11.01.2021).