Temporal development in invertebrate responses to restoration measures in Bognelv, Northern Norway

– Les om Rakel Bjørngaards arbeid med mastergradsoppgaven sin

Elva Bognelv renner gjennom Bognelvdalen i Alta kommune og ut i Langfjordbotn. Elva har vært utsatt for store endringer siden 1930-tallet1, som en konsekvens av ønsket om å øke de omkringliggende jordbruksarealet langs elva og for å kontrollere flomvannstanden i elva1. For å oppnå dette ble de nederste delene av elva kanalisert siste halvdel av 1900-tallet1, og som konsekvens mistet elva sine naturlige prosesser1. Samtidig var vannkvaliteten i elva påvirket av avrenninger fra landbruket og private kloakksystemer1. I 2006 startet restaureringsarbeidet i elva, og ulike restaureringstiltak har blitt gjennomført siden1. Bognelv har blitt brukt til flere masteroppgaver ved Norges Miljø- og biovitenskaplige universitet (NMBU), hvor bunndyr og fisk m.m. har blitt undersøkt. Masteroppgaven har som mål å besvare problemstillingen: Endres bunndyrsamfunnene seg som respons til habitattiltak over tid. Med en målsetning om å kvantifisere endringer i bunndyrsamfunn som respons til BACI (before and control impact) design.

Fra den 14. til 20. Oktober høsten 2019 var jeg i Bognelv og samlet inn bunndyr fra 12 stasjoner (à 50 meter) med og uten ulike restaureringstiltak. Innenfor hver stasjon var det tre substasjoner på 0m, 25m og 50m, hvor det ble samlet inn bunndyr ved hjelp av sparkemetode med håv. Dette innebar at jeg plasserte håven nedstrøms, mens jeg sparket i elvebunnen og beveget meg oppstrøms for å løsne bunndyrene fra substratet slik at de fløyt i håven nedstrøms. Det ble til sammen tatt 60 bunndyrprøver fordelt på de 12 stasjonene, som ble sendt ned til Ås for videre identifiseringsarbeid på lab. Oppgaven skal leveres våren 2020, ved NMBU.

Jeg ønsker å takke Norsk Vannforening for støtte til masteroppgaven min.

Med vennlig hilsen Rakel Bjørngaard