Vann på Nett

Vannhygiene

Hygieniske barrierer ved nye Oset vannrenseanlegg

Beskytter norsk varmvannstemperatur mot legionærsykdom?

Er dypinntak i store sjøer en hygienisk barriere? Eksempel fra Holsfjorden

Risikovurdering av cyanobakterier i vannkilder som benyttes til drikkevann og rekreasjonsformål

Gjenvekst av potensielt sykdomsfremkallende mikroorganismer i norske drikkevannsledninger – hvor stort er problemet og hva vet en om årsakene?

Undersøkelser av Clostridium perfringens i drikkevann i Norge

Hvordan kan man gardere seg mot parasittutbrudd?

Erfaringer fra Skottland basert på mange års overvåking av vannkilder

Presentasjon av prosjektet «Cryptosporidium og Giardia i drikkevasskjelder i Noreg»

Er dagens deteksjonsmetoder gode nok?

SNTs meldesystem for næringsmiddelassosiert sykdom. Spesielt om vannbårne utbrudd

Hygieniske problemer ved kommunale avløp. Helsemyndighetenes eller forurensningsmyndighetenes ansvar?

Mikrobielle forurensninger og badevannskvalitet

Påvisning av virus i vann ved hjelp av immunomagnetisk separasjon og PCR

Hygieniske problem ved utslipp av kommunalt avløpsvann: Ikke bare drikkevann og badevann!

Avløpsvann, kloakkslam og resipientvann som hygienisk problem

Hygieniske forhold ved utslipp av kommunalt avløpsvann

Vannbårne sykdomsutbrudd i Norden

VAR-anlegg i turistområder. Vannforsyning – Hygieneaspekter

Friluftsbadeplasser

Oversikt over helselaboratorienes engasjement i drikkevannskontrollen

Grunne ledninger. Drikkevannshygienen

Vern mot smittefare ved laboratorieundersøkelser av avløpsvann og kloakkslam

Fiskeriprosjekt i Vansjø – ressursutnyttelse og tiltak mot uønsket algevekst

Mikrobielle tilhøve i symjebad og kontroll med badevatn

Biologisk-hygieniske forhold ved rensing av avløpsvann

Drøfting av begrepet vannhygiene og avgrensing av emnet

Indikatorer med hygienisk betydning i vann

Undersøking for fluorescerancde bakteriar i vatn og hygienisk betydning av dette

Kvalitetskrav til vann. II. Friluftsbadevann