Vann på Nett

Vannhygiene

Hygieniske barrierer ved nye Oset vannrenseanlegg

Beskytter norsk varmvannstemperatur mot legionærsykdom?

Er dypinntak i store sjøer en hygienisk barriere? Eksempel fra Holsfjorden

Risikovurdering av cyanobakterier i vannkilder som benyttes til drikkevann og rekreasjonsformål

Gjenvekst av potensielt sykdomsfremkallende mikroorganismer i norske drikkevannsledninger – hvor stort er problemet og hva vet en om årsakene?

Undersøkelser av Clostridium perfringens i drikkevann i Norge

Hvordan kan man gardere seg mot parasittutbrudd?

Presentasjon av prosjektet «Cryptosporidium og Giardia i drikkevasskjelder i Noreg»

Er dagens deteksjonsmetoder gode nok?

Erfaringer fra Skottland basert på mange års overvåking av vannkilder

SNTs meldesystem for næringsmiddelassosiert sykdom. Spesielt om vannbårne utbrudd

Hygieniske problemer ved kommunale avløp. Helsemyndighetenes eller forurensningsmyndighetenes ansvar?

Mikrobielle forurensninger og badevannskvalitet

Påvisning av virus i vann ved hjelp av immunomagnetisk separasjon og PCR

Hygieniske forhold ved utslipp av kommunalt avløpsvann

Hygieniske problem ved utslipp av kommunalt avløpsvann: Ikke bare drikkevann og badevann!

Avløpsvann, kloakkslam og resipientvann som hygienisk problem

Vannbårne sykdomsutbrudd i Norden

VAR-anlegg i turistområder. Vannforsyning – Hygieneaspekter

Friluftsbadeplasser

Oversikt over helselaboratorienes engasjement i drikkevannskontrollen

Grunne ledninger. Drikkevannshygienen

Fiskeriprosjekt i Vansjø – ressursutnyttelse og tiltak mot uønsket algevekst

Vern mot smittefare ved laboratorieundersøkelser av avløpsvann og kloakkslam

Drøfting av begrepet vannhygiene og avgrensing av emnet

Indikatorer med hygienisk betydning i vann

Undersøking for fluorescerancde bakteriar i vatn og hygienisk betydning av dette

Mikrobielle tilhøve i symjebad og kontroll med badevatn

Biologisk-hygieniske forhold ved rensing av avløpsvann

Kvalitetskrav til vann. II. Friluftsbadevann