Vann på Nett

Vannforurensning

Leder: Konsekvenser av vannbårne sykdomsutbrudd

Regelmessig helårs maskinell feiing gir reduserte utslipp til luft og vann

PCB i vann . Er analysemetodene adekvate?

Bladet fra munnen: En milepæl i sjøbunnarbeidet

Nytt fra Standard Norge

VANN for 40 år siden: Det går i vasken med forurensningene

VANN for 40 år siden: Glomma, Glåma, tøyvaskemidler og innovasjon

Nytt fra NIVA: Forsuring er en alvorlig trussel mot livet i havet

Parasites in Norwegian drinking water as emerging pathogens

Muggsopp i norsk drikkevann – forekomst og utbredelse i distribusjonssystemet

Er cyanobakterieoppblomstringer en gunstig nisje for utvikling av heterotrofe bakteriepopulasjoner?

Eutrofiering og elektrolytisk kloakkrensing

Bilvaskeanlegg. Fare for Legionella?

En oversikt over desinfeksjonsmetoder for å kontrollere legionellavekst i interne vannfordelingsnett. Kan vannverkene bidra til redusert smittespredning?

Hvordan går arbeidet med ny Legionellaveileder?

Er deler av Ljanselvavassdraget utsatt for forurensning?

Kan vi redde våre eutrofierte innsjøer med innsjøinterne tiltak?

Foregår det interngjødsling i Vansjø?

Forurensning av drikkevannet ved trykkløst nett

Fugler som forurenser drikkevannskilder – Maridalsvannet i Oslo kommune

Bruk av forholdstallet mellom konsentrasjonene av koliforme bakterier og coprostanol til å anslå sannsynlig kilde til fekal forurensning i vann

Vansjø – overgjødsling og giftige alger

SPECIERING – et viktig, men oversett begrep i regelverket om forurensninger

Metodiske utfordringer ved tiltaksanalyser innen rammedirektivet for vann

Forurensinger i urbant overvann

Sellafield og andre radioaktive kilder

Gamle synder forurenser havnene

Miljøgifter i vann – fortsatt et problem

Østeuropas vannforurensninger

Oslofjorden kan bli renere!