Vann på Nett

Vannforurensning

Regelmessig helårs maskinell feiing gir reduserte utslipp til luft og vann

PCB i vann . Er analysemetodene adekvate?

Bladet fra munnen: En milepæl i sjøbunnarbeidet

VANN for 40 år siden: Det går i vasken med forurensningene

VANN for 40 år siden: Glomma, Glåma, tøyvaskemidler og innovasjon

Nytt fra Standard Norge

Nytt fra NIVA: Forsuring er en alvorlig trussel mot livet i havet

Er cyanobakterieoppblomstringer en gunstig nisje for utvikling av heterotrofe bakteriepopulasjoner?

Eutrofiering og elektrolytisk kloakkrensing

Parasites in Norwegian drinking water as emerging pathogens

Muggsopp i norsk drikkevann – forekomst og utbredelse i distribusjonssystemet

Hvordan går arbeidet med ny Legionellaveileder?

Er deler av Ljanselvavassdraget utsatt for forurensning?

Bilvaskeanlegg. Fare for Legionella?

En oversikt over desinfeksjonsmetoder for å kontrollere legionellavekst i interne vannfordelingsnett. Kan vannverkene bidra til redusert smittespredning?

Kan vi redde våre eutrofierte innsjøer med innsjøinterne tiltak?

Foregår det interngjødsling i Vansjø?

Fugler som forurenser drikkevannskilder – Maridalsvannet i Oslo kommune

Bruk av forholdstallet mellom konsentrasjonene av koliforme bakterier og coprostanol til å anslå sannsynlig kilde til fekal forurensning i vann

Forurensning av drikkevannet ved trykkløst nett

SPECIERING – et viktig, men oversett begrep i regelverket om forurensninger

Vansjø – overgjødsling og giftige alger

Metodiske utfordringer ved tiltaksanalyser innen rammedirektivet for vann

Forurensinger i urbant overvann

Sellafield og andre radioaktive kilder

Gamle synder forurenser havnene

Miljøgifter i vann – fortsatt et problem

Østeuropas vannforurensninger

Oslofjorden kan bli renere!