Vann på Nett

Sedimenter i vannforekomster/resipienter

The effect of bed porosity on near-bed turbulent flow characteristics in gravel-bed rivers

Bladet fra munnen: En milepæl i sjøbunnarbeidet

Bunnsedimentenes siste reis – dypvannsdeponeringen i indre Oslofjord?

Helhetlig opprydding i forurensede sedimenter i Oslo kommune – Ren Oslofjord. Hva er bakgrunnen for opprydningstiltakene i Oslo havn?

Forurensede sedimenter til bry – tiltak i Oslofjorden, dypvannsdeponi og kommunikasjonsproblemer

PCB-innhold i sandfangmasser i Bergen – foreløpige resultater

Binding av tungmetaller i sedimenter studert ved sekvensielle ekstraksjoner

Hvem er ansvarlig for opprydning i forurensede sedimenter?

Tildekking av sedimenter på havbunnen – erfaringer fra Hannevikbukta i Kristiansand

Certification of persons in environmental sample taking in Finland

Erfaringer fra Stavanger Interkommunale Havn IKS

Tiltak mot forurensede sjøsedimenter – Hvor godt er beslutningsgrunnlaget?

Opprydding av forurensesediment i Oslo Havn

Er prøvetakingens betydning i praktisk miljøpolitikk undervurdert?

Oppvirvling, transport og utfelling av slam og sedimenter

Betyr forurensede sedimenter noe for vannkvaliteten?

Vannkvalitet og sedimenter i Drammensfjorden

Om observasjoner av klororganiske stoffer i organismer og sedimenter fra Kristiansandsfjorden

The eutrophication of Lake Årungen as interpreted from paleolimnological records in sediment cores

Nedslamming og forsøpling av havbunnen ved utslipp av kommunalt avløpsvann

Sedimentenes egenskaper og rolle ved sanering/restaurering av Årungen

Notis om polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH) i vann og sedimenter fra Heddalsvatnet

Innsjøsedimentenes buffernivå og kapasitet mot forsuring

Radiologisk datering av nyere sedimenter – Eksempler fra Vansjø

Sedimentundersøkelser i Frierfjordområdet

Sedimentasjon i Eikeren