Vann på Nett

Rensemetoder for avløpsvann

COD-analysen måste behållas! – Ett diskussionsinlägg

Er kontrollanalyser av drikkevann fremdeles et tall-lotteri?

Krav om etterpolering av renset avløpsvann

Fjerning av nitrogen fra avløpsvann i ulike filtermaterialer benyttet i mindre renseanlegg

Hva skjer med organiske miljøgifter i norske avløpsrenseanlegg? Resultater basert på kjemiske analyser

Sanering av kvikksølv fra tannklinikker

Luktfjerning i avløpsanlegg ved ph-heving

Kan pesticider fjernes i fangdammer?

Arealavrenning og økologiske rensetiltak på Jæren

Jordbaserte renseanlegg for overvann fra flyplasser – fiasko eller suksess?

Kombinasjon av konvensjonell og naturbasert renseteknologi kan være bra – også i kaldt klima

Betydning av bufferkapasitet ved teknisk utnyttelse av mineralske tungmetallabsorbenter

Naturbasert avløpsteknologi – bakgrunn, målsetting og muligheter

Kombinert renseløsning mellom prosessteknisk del (minirenseanlegg) og naturbasert del (våtmarksfiltre + biodam)

Konstruert våtmark for rensing av avløpsvann i Nord-Norge: Fagernes rensepark, Lenvik kommune

Utprøving og demonstrasjon av avløpsrensing basert på vakuumsystem og kildeseparering av avløp

Våtmarksfilter – En ny generasjon renseanlegg

Skjellsand som filtermateriale i naturbaserte renseanlegg

Planlegging av naturbaserte renseløsninger i nedbørsfeltet til Steinsfjorden

Nye rensemetoder for et «harmløst» gråvann fra hytter og boliger

Naturbasert avløpsteknologi – bakgrunn, målsetting og muligheter

Tungmetall- og oljeforurenset avløpsvann: Rensing via bark/lettklinkfilter

Biofilmprosesser for fjerning av nitrogen fra kommunalt avløpsvann

Nitrogenfjerning ved kjemisk felling

Termisk hydrolyse for produksjon av karbonkilde til denitrifikasjon

Selvrensing av næringssalter og suspendert stoff gjennom naturlige sivbelter

Vannhåndtering i Gardemoen-prosjektets anleggsfase. – Grunnlag for optimale VA-løsninger i driftsfasen

Koagulantinblandning med två typer av statiska mixrar

Naturbaserte prosesser for nitrogenfjerning

Orientering om Miljøverndepartementets styringsgruppe for FoU vedrørende nitrogenfjerning ved OVA og VEAS – NOVE-gruppen