Vann på Nett

Oljeforurensning

VANN for 40 år siden: Om vann, olje og sigevann fra avfallsfyllinger

Bladet fra munnen: Skal oljen trylles sørover?

Nytt fra NIVA

Tilførsel av miljøgifter til Nordsjøen

Forskrift om utslipp av oljeholdig avløpsvann fra bensinstasjoner, motorverksteder og andre lignende virksomheter

Optimalisering av oljeutskilleranlegg

Nytt naturbasert oljeabsorberende filtersystem – funksjon og anvendelse

Svanemerkede bilvaskehaller, fremtidens løsning?

Aktuelle rensetiltak for oljeforurenset overvann fra flyoppstillingsplasser

Oljeutskillere – problembeskrivelse, krav i dag og i morgen

Oljeutskilleren. Hva oppnås med bedre rensing?

Prosjekt spillolje. Pant og retur i system

Blucher – en reell miljøtrussel?

Forebygging av lekkasje fra nedgravde oljetanker. Ny SFT-forskrift ønskes velkommen

Omfanget av oljeforurensning i norske farvann

Norsk oljevernberedskap. Hvor står vi?

Sjøfartsdirektoratets funksjoner som sjøsikkerhetsmyndighet og som forurensningsmyndighet med sikte på å unngå oljeforurensning fra skip i norsk territorialfarvann

Bakgrunn og status for dagens oljevernberedskap

Aktuelle tiltak ved oljesøl

Drift og spredning av olje

Kjemisk dispergering av oljesøl til havs

Fremtidsbetraktninger om norsk oljevern

Borekaks og boreslam fra petroleumsvirksomheten – Vannforurensning

Beredskap mot oljeforurensninger. Hvor står vi og hvor går veien videre?

Metoder og utstyr, lokalt og sentralt

Oljeutslipp i Frierfjorden

En orientering om norsk oljevernberedskap

Skaper oljeindustrien problemer for utnyttelsen av de marine ressursene i våre kyst- og havområder?

Renseanlegg og utslipp fra oljeproduksjonsplattform i Nordsjøen

Undersøkelse av effektiviteten av oljeutskillere ved hjelp av isotop-tracerteknikk