Vann på Nett

Økologisk tilstand

Gjenåpning av byvassdrag: forekomst, kilder og rensing av E.coli i Teglverksdammen i Hovinbekken, Oslo

Quo Vadis Oslofjord? – Et blikk gjennom krystallkulen

Erfaringer fra Borregaard med vannforskriften

Erfaringer fra kommune-Norge med vannforskriften

Jordbruk og vasskvalitet i vekstområdet Jæren

Kan informasjon om bløtbunnssamfunn og modeller for geofysiske forhold gi heldekkende kart over naturtilstanden i norske kystvann?

Norsk vannmiljø i en europeisk ramme

Metodikk for skadevurdering av aurebestander som følge av introduksjon av fremmede fiskearter

Indekser til vurdering av økologisk status i marine vannforekomster – Biologiske og fysisk-kjemiske kvalitetselement

Vanndirektivet – kystvann. Hvordan evaluere vannkvalitet

De sårbare bekkene

The status of Danube beluga sturgeon (Huso huso): Past, present and future

Langtidsutvikling av økologisk tilstand i vassdrag i Oslo basert på bunndyr og fisk, med vurdering av effekten på laks av klorutslippet i Akerselva våren 2011

Bruk av eldre fiskedata i arbeidet med Vanndirektivet: Et pragmatisk forslag

Økonomiske aspekter ved gjennomføring av vanndirektivet – eksempler fra Sørum kommune

Verdsetting av nytten ved å oppnå god vannkvalitet i innsjøer

Klassifisering av økologisk tilstand pga fysiske inngrep i elver og innsjøer – om hydromorfologiske endringer og Vanndirektivet

Ny indeks basert på begroingsalger som kan brukes for å overvåke forsuring og kaling i norske elver. Et eksempel fra Yndesdalsvassdraget i Hordaland og Sogn og Fjordane

Kobling tiltaksplaner og forvaltningsplaner etter vannforvaltningsforskriften

Økologiske vannkvalitetsmål i ferskvann – Forslag til nytt klassifiseringssystem for bunndyr