Vann på Nett

Miljøovervåking

Naturlige variasjoner versus menneskeskapte miljøendringer – hva viser lange tidsserier fra referansevannet Øvre Heimdalsvatn?

Basisovervåking i ferskvann iht. vannforskriften – forslag til nettverk av vannforekomster og noen erfaringer så langt

Erfaringer fra Borregaard med vannforskriften

Hva har vi lært etter 35 års overvåking av ferskvannskreps i Steinsfjorden?

Overvåking for å identifisere kilder til fosfor i Haldenvassdraget

Passive sampling for monitoring fate ad transport of organic contaminants – field examples

Mikrooppfølgingsprogrammer – Eksempler fra store utbyggingsprosjekter – Gardrmoenutbyggingen, Holmenkollen, Fornebu

Forsøk med drone til miljøovervaking i innsjø

Sjøørret i Trondheimsfjorden; en utdøende ressurs. Hva betyr bekker for sjøørreten?

Overvåking av fiskesamfunn i store vassdrag etter Vannforskriften

Håp for kjønnsforstyrrede snegler – overvåking av imposex og intersex viser at forbud mot TBT har hatt positiv effekt

Norsk vannmiljø i en europeisk ramme

Bestandssituasjon og opplegg for overvåking av storsalamander (Triturus cristatus) i Norge

Indekser til vurdering av økologisk status i marine vannforekomster – Biologiske og fysisk-kjemiske kvalitetselement

Combining biota and passive sampling for contaminant monitoring

The survival of a small isolated brown trout population (Salmo trutta) in a harsh environment in the remote Lysedalen, Rogaland

Langtidsutvikling av økologisk tilstand i vassdrag i Oslo basert på bunndyr og fisk, med vurdering av effekten på laks av klorutslippet i Akerselva våren 2011

De sårbare bekkene

The status of Danube beluga sturgeon (Huso huso): Past, present and future

Stor bestand av hornulke (Myoxocephalus quadricornis) i Mjøsas dypvannsområder; – bør arten fjernes fra den norske rødlista?

Measuring laboratory performance in the analysis of passive sampling devices

Vurdering av overvåkingsprogram for kjemiske støtteparametre i elver og bekker. Eksempler fra jordbruksvassdrag på Østlandet

Status og utfordringer ved IWRM i fire vassdrag i Europa og Asia. Case studies fra EU-prosjektet STRIVER

Helhetlig vannforvaltning og klimaendring

Ny indeks basert på begroingsalger som kan brukes for å overvåke forsuring og kaling i norske elver. Et eksempel fra Yndesdalsvassdraget i Hordaland og Sogn og Fjordane

BEST – beslutningsgrunnlag for tiltaksmetode tynnsjikttildekking

Hvordan bestemme miljøkvaliteten til avisingsvæsker og andre kjemikalier. Gjennomføring av miljørisikovurderinger som en del av anskaffelsesprosessen for kjemikalier