Vann på Nett

Miljøgifter

Tilsynsaksjon bilvask 2015. Hva ville vi kontrollere og hva er erfaringene?

Forureningstilførsler fra veg og betydningen av å temme sandfang

Kjemisk karakterisering av sediment i rensebassenger for vegavrenning

Verdsetting av skader på marine økosystemtjenester fra oljeutslipp

Passive sampling for monitoring fate ad transport of organic contaminants – field examples

Er fremmedstoffer i villfisk en trussel for mattrygghet? – Resultater fra store overvåkings- og kartleggingsundersøkelser

Plantevernmidler som miljøgifter i akvatisk miljø?

Miljøgifter i overvann fra tette flater, renseanlegg og overløp – Case Indre Oslofjord

Vannkjemiske effekter av avsmelting fra et snødeponi

Tunnelvaskevann – En kilde til vannforurensning

Etatsprogrammet NORWAT – Nordic Road Water

Kunnskapsstatus – veg og vannforurensning

Modellerte bunnforhold i Grenlandsfjordene

Hva gjør kjøttprodusentene for å sikre rent drikkevann og hvorfor må de gjøre det?

Bladet fra munnen: En milepæl i sjøbunnarbeidet

PCB – den farlige nykommeren i overvann

Norsk avløpsslam er trygt som gjødsel og jordforbedringsmiddel – men kampen mot miljøgifter fortsetter!

Effekt av tildekking – fra opprydding av hot spots til tiltak i hele fjorder

Håndtering av forurensede sedimenter og involvering av interessenter

Stabilisering av sedimenter i Sandvika

Kobling tiltaksplaner og forvaltningsplaner etter vannforvaltningsforskriften

Karakterisering av vegforurenset slam

Miljøgiftene må stoppes ved kilden

Vurdering av SFTs forslag til nye retningslinjer for å stille krav til utslipp av miljøgifter fra deponier

Tungmetall i kommunale avfallsdeponi: Mobilitet og miljøtilgjengelighet. Presentasjon av en doktorgradsavhandling

Dioksininnhold i overflatejord fra Trondheim

Forekomst av organiske miljøgifter i overvann

Miljøgifttilstanden i Mjøsa – myndighetenes handlingsplan

Hva vet vi om økotoksikologiske effekter av «nye» organiske miljøgifter fra avløpsslam på terrestrisk miljø?

Kontinuerlig tungmetallovervåking i Raubekken, Løkken Verk