Vann på Nett

Mikrobiell forurensning

Bruk av kobber- og sølvioner til kontroll av legionellavekst

Vil klimaendringene øke sannsynligheten for vannbåren sykdom? Scenarier for fremtiden

Hvordan løser kommunene klimautfordringene? Praktiske erfaringer fra oppgradering av vannbehandlingen ved VIVA

Kan cyanobakterietoksiner i drikkevann føre til sykdommer som alzheimer og ALS?

Multiple Linear Regression Models for Estimating Microbial Load in a Drinking Water Source: Case from the Glomma River, Norway

Grunnvannsforsyning fra løsmasser som hygienisk barriere – styrker og svakheter i et klima i endring

Eksempler på forurensningsepisoder relatert til bruk av råsprengte tunneler, haller og høydebasseng

Hur kan GIS-modellering utgöra ett stöd för mikrobiell riskvärdering?

Impact of rainfall on bathing water quality – a case study of Fiskevollbukta, Inner Oslofjord, Norway

Virkningen av økt nedbør, en følge av klimaendring, på avrenning av tarmbakterier og parasitter fra beiteområder

Blir vi syke av drikkevannet? Hvordan kommunisere positive bakteriologiske funn eller turbid vann? Hvordan skal vannverkeier håndtere funn av uønskede forbindelser i drikkevannet?

Felleskummer for vann og kloakk – mulig å oppnå redusert risiko for forurensning av vannledningsnettet uten full separering?

En resipientorientert analyse av bakteriologisk tap fra avløpsnettet til Nidelva

Integrating Quantitative Microbial Risk Assessment into Health Risk Management of Water Supply Systems in Norway