Vann på Nett

Kontroll av utslipp

Reduksjon i sur nedbør siden 70- og 80-tallet har ført til betydelig økning i fosforavrenning fra skog- og landbruksnedbørfelt til innsjøer i Sør-Norge

Erfaringer med kildesporing av tungmetaller i avløpsnettet

Overvåkingen i Mjøsvassdraget

Miljømål for Indre Oslofjord

Hva kan gjøres for å bedre innsjøer som er påvirket av jordbruksforurensning?

Sanering av kvikksølv fra tannklinikker

Mjøsa – reddet eller truet?

Utslipp av næringssalter til norske kystfarvnan: kilder og effekter

Kontinuerlig tungmetallovervåking i Raubekken, Løkken Verk

Biomarkører i miljøovervåkning

Naturlig tetting av lekkasjer inn i tunneler

VOLTAMMETRI. Nye muligheter for miljøovervåking og utslippskontroll

Kampen for en renere Oslofjord. VEAS 25 år

Opprydding i havner og forurensede fjorder – mobilisering av faglig innsats og samfunnsengasjement

Golfbaner – Forurensingsproblemer i forbindelse med anlegg og drift. Drift og vedlikehold av golfbaner – forebyggende tiltak

Kartlegging av nitrogentilførslene og tiltak mot kommunale utslipp til Ytre Oslofjord

Risikovurderinger som beslutningsverktøy. 2) Risikovurdering av utslipp fra Romeriksporten

Fokus på anleggskjemikalier

Nordsjøavtalen og tiltak for å redusere næringssalter – hva skjer med norsk oppfølging framover?

Ulike kontrolltyper og SFTs syn på disse

Erfaringer med miljørevisjon i Norsk Hydro. Internasjonal utvikling, spesielt innen EF

Miljørevisjon i praksis – erfaringer fra utførte revisjoner

Erfaringer fra utført miljørevisjon ved Peterson A/S

Nordsjøen i søkelyset!

Forurensning ved lufthavner. Forurensningsbegrensende tiltak – Hurum

Vannforurensningssituasjonen i Nedre Glomma og i kystområdene i Østfold

Forurensningssituasjonen i Grenlandsområdet

Kontroll av industrien

Kommentarer til SFTs industrikontroll

Eksempel på lokal EDB-behandling av data fra renseanlegg og vassdragsovervåking