Vann på Nett

Kalking av vannforekomster/resipienter

Redusert forsuring og biologisk forbedring

Bruk av flytende silikat-lut som alternativ til kalking

Testing av halvbrent dolomittmjøl til innsjøkalking med særleg vekt på aluminiums- og jernkjemi

TOC sin innvirkning på tålegrenseverdiene for ANC. Skal vi inkorporere dette i framtidige ANC-beregninger?

Kalkning av våtmarker med grovkalk, granulater och kalkstensmjöl

Surstötar i kalkade sjöar

Forsuring, tålegrenser og kalking

Oorganiskt aluminium – Möjlig stödparameter i kalkningsverksamheten

Djurplankton efter kalkning av 14 sjöar inom IKEU-prosjektet

Bedömningsgrunder för fisk – ett system för att bedöma miljöpåverkan med hjälp av fisk

Skogsstyrelsens förslag till åtgärdsprogram mot markförsurning

Variation i rekrytering av abborre och mört i kalkade, sura och neutrale sjöar sedan 1980-talet

Invertebratundersøkelser i kalkede og ukalkede deler av Lyngdalsvassdraget

Restituering hos fisk etter eksponering for surt Al-rikt vann

Finprikkaurens næringsdyr – Reetablering av marflo (Gammarus lacustris) og skjoldkreps (Lepidurus arcticus) i forsuringsskadede innsjøer på Hardangervidda

Adaptasjon hos fisk eksponert for surt Al-rikt vann

Hva betyr kalsium for artsrikdom og sammensetning av småkreps i Norge?

Endringer i fiskestatus hos aure i 1000-sjøers lokaliteter i perioden 1986-95

Selv lave aluminiumskonsentrasjoner påvirker fysiologisk status, vekst, vandring og marin overlevelse hos to stammer av Atlantisk laks

Optimalisert kalking – metoder og framtidig kalkingsbehov

Positive og negative sider ved kalking (amfibier og insekter)

Virkningen av kalking i drikkevannskilder og deres tilsigsområder

Aggressivt og korrosivt vann – hvilken rolle spiller forsurning og vassdragskalking?

Kalking av surt vann – Orientering om Direktoratets arbeid og kalkingsgruppa i Arendal

Vedrørende det langsiktige behov for kalking av norske vassdrag

Kalkingsprosjektet. Forsøks- og forskningsprogram omkring kjemiske tiltak for å begrense forsuring av vann og vassdrag

Praktiske erfaringer ved kalking av fiskevann