Vann på Nett

Helse

Kort om «Fritidsfiske i Oslofjorden»

Nytt fra FHI

Magnesium i drikkevannet – Kan rørhelse og folkehelse bli ett?

Nytt fra Folkehelseinstituttet

Nytt fra Folkehelseinstituttet: Plantevernmidler i drikkevann – en helserisiko? Noen helsemessige vurderinger opphører ved Folkehelseinstituttet

Nytt fra NIVA: blåskjell avslører byens helse

Hva gjør regjeringen for å hindre at vi blir syke av drikkevannet?

Helserisiko knyttet ti lcyanobakterieoppblomstringer

Vann – vårt viktigste næringsmiddel

Driftserfaringer med membranfiltrering

Helsemessig sikkert vannledningsnett

Legionella – Bakterien både myndigheter, anleggseiere og private må ta på alvor

Hvordan kan vi vite om vannet vårt inneholder virus? Om påvisning av humanpatogene virus i vann

Legionella i VVS-installasjoner – en ny helsetrussel i Norge?

Legionella – et oversett problem i VA bransjen som øker med ENØK tiltak?

Blågrønnalger i ferskvann – hvordan er utbredelsen og hvilken betydning har disse for de badende

Utlekking av organisk stoff fra plastmaterialer i husinstallasjoner

Drikkevann og helse

Radon i drikkevann, forekomst og helsemessig betydning. Behov for regelverk og tilsyn?

Hygieniske problemer ved kommunale avløp. Helsemyndighetenes eller forurensningsmyndighetenes ansvar?

Geomedisin, ungt fag med gamle røtter

Infeksjonssykdommer knyttet til drikkevann

Miljørettet helsevern

Om mulige helsemessige og økologiske effekter av «bakgrunnsnivåer» av klororganiske forbindelser i fisk

r blågrønnalger en trussel for vår drikkevannsforsyning?

Om drikkevann, sporelementer og helse

Drikkevannets kvalitet og påvirkning på hjerte-blodkarsykdommer

Smittefare i kloakkrenseanlegg

Helserisiko ved asbest i drikkevannet

Humane infeksjonssykdommer overført med vann