Vann på Nett

Grunnvann

Grunnvannskilden som hygienisk barriere. Styrker og svakheter i et klima i endring

Definisjon av hygieniske barrierer i grunnvannsforsyninger. Hva er status for vannkvaliteten i grunnvannsforsyninger?

Overvann og grunnvann – samspill og hvordan bedre utnytte samspillet

Håndtering av overvann og sigevann ved Tønsberg fyllplass

Grunnvannsforsyning fra løsmasser som hygienisk barriere – styrker og svakheter i et klima i endring

Mikrooppfølgingsprogrammer – Eksempler fra store utbyggingsprosjekter – Gardrmoenutbyggingen, Holmenkollen, Fornebu

Nytt fra Bioforsk: Grunnvann og tilhørende økosystemer under lupen i GENESIS-prosjektet

The History of Hydrogeology in Norway – Part I

The History of Hydrogeology in Norway – Part II

Naturlige avsetninger som rensemedium. Hvilke mekanismer gjør at tilstrekkelig oppholdstid i umettet sone utgjør 2 hygieniske barrierer?

Modellering, en undervurdert metode for god utnyttelse av grunnvannsressursene?

Cryptosporidium og giardia i grunnvann fra borebrønner i fjell

Grunnvannet på Gardermoen som drikkevannskilde. UniVanns planer for vannforsyningen på Øvre Romerike. Status i forhold til fylkesdelplanen

Hvordan skal vi sikre våre grunnvannskilder godt nok?

EUs vanndirektiv og grunnvann

Rask transport av forurensning til grunnvannet via foretrukne strømningsveier

Grunnvannets kvalitet på Gardermoen

Grunnvannet på Gardermoen

Grunnvannressursen på Gardermoen. Brukerinteresser og konflikter

Krav til flysikkerheten ved Oslo lufthavn Gardermoen

Kan grunnvannet på Gardermoen godkjennes?

Naturvernforbundets krav til beskyttelse av grunnvannet på Gardermoen

Grunnvannressursen på Gardermoen – Hvorfor brukes den ikke?

Grunnvannsundersøkelser innen Program for vannforsyning – status og behov

Miljøtema vann – og kort om hovedutfordringer til ny hovedflyplass

Sundhedsrelaterede udfordringer for grundvandsnationen Danmark

Grunnvannets kvalitet og behov for rensetiltak

Infiltrert overflatevann til vannforsyning. Oppholdstid fra infiltrasjon til inntak

Grunnvannsundersøkelser i Trøndelag – Resultater og økonomiske vurderinger

Funn av plantevernmidler i grunnvann i Norge og internasjonalt