Vann på Nett

Forbedringstiltak for vannforekomster/resipienter

Hvordan kan vi «lære» laksen å leve med Gyro?

Et parasittspesifikt bekjempelsesmiddel mot Gyodactylus salaris uten skader på miljøet

Grunnvann som mulig årsak til mislykkede rotenonbehandlinger

Raskere svar på mikrobiologisk vannkvalitet. Prosjekt: Badevann i Bærum

Lakseparasitten gyrodactylus: Rotenonbehandling og alternativ behandling av våre vassdrag

Reetablering av laks og rotenonbehandlede vassdrag

Omfanget av Gyrodactylus-problemet i Norge, hvilken totalvurdering ligger til grunn for rotenonbehandling og kan vi utrydde parasitten?

Opprydding i Otra – effekter på vannkvalitet og vegetasjon

Fortynning av kommunalt avløpsvann i resipient

Større utslipp til fjord- og kystvann – Har rensing noen hensikt?

Tiltak på Romerike er viktig for å kunne redusere tilførslene av næringssalter med Glomma

Tiltak for å forbedre vannutskiftningen i terskelfjorder

Auka vassutskifting i Skjoldafjorden. Om moglege fysiske tiltak, konsekvenser og kostnader

Bjørkelangen – Hydrologiske tiltak for å dempe algeveksten og tilgroingen av makrovegetasjon

Tiltaksanalyse for Indre Oslofjord

Oslofjorden. Forurensningstilførsler og mulige tiltak

Prinsipper, prioritering og planer for det videre arbeid med tiltak mot vannforurensninger

Forurensningssituasjonen i Kristiansandsfjorden. Tiltak for å bedre forurensningssituasjonen

Kostnads-/effektivitetsanalyse av tiltak mot forurensninger i Gandsfjorden

Optimalisering av tiltak i eit vassdrag

Tiltak mot forurensning av Iddefjorden. Statlig medvirkning

Iddefjorden – Halden kommunes tiltak mot forurensning

Kontrollert utfisking – en metode for å bedre vannkvaliteten i Årungen?

Trondheimsprosjektet

Mjøsaksjonen – Hvor står vi?

Hvilke rensetiltak bør gjennomføres i våre kystkommuner

Noen synspunkter om tiltak mot vannforurensninger

Hva gjør Norsk Hydro for å bekjempe vannforurensninger?

Tiltak for å hindre vannforurensning ved Norsk Hydro a.s. Rafsnes

Tiltak for å motvirke eutrofiering i Mjøsa