Vann på Nett

Fisk

Leakage water from rockfill dams and rock dumps – not always detrimental?

Skjoldkreps – eit viktig næringsdyr i høgfje som er sterkt påverka av miljøfaktorar

Fiskespisende storaure i en innsjø dominert av sik

Marine utilization of sea trout (Salmo trutta) in Tvedestrandsfjorden – an acoustic telemetry study

Fra elitesport til folkesport: Sportsfiskets idealer utfordres i perioden 1930 – 1960

Trevirkets innvirkning på yngeltetthet og vekst hos ørret i små kystnære sjøørretvassdrag

Fish death in mountain lakes in southwestern Norway during late 1800s and early 1900s – a review of historical data

Frie fiskeveger – Utbedring av vandringshinder for fisk

Deltaområder som funksjonsområde for fisk – dynamiske systemer og fiskesamfunn

Karakterisering av avløpsvann fra norske landbaserte settefiskanlegg

Er fremmedstoffer i villfisk en trussel for mattrygghet? – Resultater fra store overvåkings- og kartleggingsundersøkelser

Lukkede oppdrettsanlegg i sjø – økt kunnskap er nødvendig

Betydning av vannmiljøet ved produksjon av laksefisk i lukkede systemer i sjø

Klimaregnskap – håndtering av slam fra settefiskanlegg

Navnet skjemmer ingen? Taksonomi, evolusjon og dilemmaer i forvaltning av fverskvannsfisk

The survival of a small isolated brown trout population (Salmo trutta) in a harsh environment in the remote Lysedalen, Rogaland

En historie om sur nedbør

The status of Danube beluga sturgeon (Huso huso): Past, present and future

Overgang til lukkede oppdrettsanlegg i sjø – teoretisk beregning av endret arealbehov

Kan oppdrett av røye bedre produksjonen av villfisk i det regulerte Røssvatn, Norges nest største innsjø?

Debatt: Dag Berge svarer Ketil Haarstad

Stor bestand av hornulke (Myoxocephalus quadricornis) i Mjøsas dypvannsområder; – bør arten fjernes fra den norske rødlista?

Hva gjør kjøttprodusentene for å sikre rent drikkevann og hvorfor må de gjøre det?

Effekter av små kraftverk på fisk

Bruk av eldre fiskedata i arbeidet med Vanndirektivet: Et pragmatisk forslag

Gytefelt for torsk på Skagerrakkysten

Metode for påvisning av smoltstatus hos Atlantisk laks

Rødgjellet solabbor – Lepomis gibbosus – en ny art i norske innsjøer

Oppdrett til glede og bekymring

Oksygen i vann – hva er det beste for fisken?