Vann på Nett

Ferskvannsbiologi

Formalin treatments before eyeing and hand-picking of Arctic charr (Salvelinus alpinus) eggs; re-evaluating the timing of antifungal treatments

Navnet skjemmer ingen? Taksonomi, evolusjon og dilemmaer i forvaltning av fverskvannsfisk

Diel and seasonal movements of the critically endangered European eel

Terskelfjerning og andre tiltak for å bedre vandringsforholdene for laksefisk

Sjøørret i Trondheimsfjorden; en utdøende ressurs. Hva betyr bekker for sjøørreten?

Overvåking av fiskesamfunn i store vassdrag etter Vannforskriften

Metodikk for skadevurdering av aurebestander som følge av introduksjon av fremmede fiskearter

Langtidsutvikling av økologisk tilstand i vassdrag i Oslo basert på bunndyr og fisk, med vurdering av effekten på laks av klorutslippet i Akerselva våren 2011

De sårbare bekkene

Holder fisketrappene mål i forhold til Vannforskriften?

Stor bestand av hornulke (Myoxocephalus quadricornis) i Mjøsas dypvannsområder; – bør arten fjernes fra den norske rødlista?

The survival of a small isolated brown trout population (Salmo trutta) in a harsh environment in the remote Lysedalen, Rogaland

Hva om Hunderørret var laks?

Vandresnegl (Potamopyrgus antipodarum) – økologi, innvandringshistorie og problemkartlegging

Effekter av små kraftverk på fisk

Sebramusling (Dreissena polymorpha) – en fremmed art med spredningspotensial

Introdusert signalkreps og krepsepest i Norge – historikk, konsekvenser og tiltak

Rødgjellet solabbor – Lepomis gibbosus – en ny art i norske innsjøer