Vann på Nett

Fagfellevurdert

Treatment of Stormwater Using the Large Particle Size Fraction of Incineration Bottom Ash

Plantetilgjengelig fosfor i kalkfelt avløpsslam

Tungmetaller fra sanitæravløp til renseanlegg i Trondheim

Forekomst av antibiotikaresistensgener og fjerning av antibiotikaresistente E. coli i to norske avløpsrenseanlegg

Hvordan kan regulerte vassdrag tilrettelegges for flerbruk? Et studie av vassdragsfunksjoner og brukerpreferanser

Kartlegging av hydromorfologi i norske elver – erfaringer med ulike metoder i Surna og Gudbrandsdalslågen

China’s Sponge City Construction: Ambition and challenges

Fra elitesport til folkesport: Sportsfiskets idealer utfordres i perioden 1930 – 1960

Bruk av miljø-DNA for deteksjon av arter

Forslag til dimensjonerende verdier for trinn 1 i Norsk Vann sin tre-trinns strategi for håndtering av overvann

Forurensning i tunnelvaskevann –en studie av 34 veitunneler i Norge

Før flommen – bærekraftig overvannshåndtering for økt klimaresiliens i norske byer og tettsteder

Utslipp til sjø – kan enkle modeller gi tilstrekkelig grunnlag for vurdering av spredning, fortynning og surhetsgrad?

Seasonal variations in infiltration in cold climate raingardens – a case study from Norway

Gjenåpning av byvassdrag: forekomst, kilder og rensing av E.coli i Teglverksdammen i Hovinbekken, Oslo

Trevirkets innvirkning på yngeltetthet og vekst hos ørret i små kystnære sjøørretvassdrag

The effect of bed porosity on near-bed turbulent flow characteristics in gravel-bed rivers

Har infiltrasjonsanlegg i egnede masser lang levetid?

RETNINGSLINJER FOR ARTIKLER TIL TIDSSKRIFTET ”VANN”