Vann på Nett

Drikkevannskilder - beskyttelse

Bladet fra munnen: Kort om klimaendringer og drikkevann

Drikkevannskildene må fortsatt beskyttes

Nytt fra Folkehelseinstituttet: Norsk drikkevannskvalitet 2004-2010

Nytt fra Standard Norge: Rapport frå arbeidet i CEN/TC164/WG9 – Kjemikalie til handsaming av drikkevatn

Modeller for vurdering av vannkilden som hygienisk barriere

Parasites in Norwegian drinking water as emerging pathogens

Muggsopp i norsk drikkevann – forekomst og utbredelse i distribusjonssystemet

Det gror i drikkevannsledningene: Legionella og andre patogene bakterier

Debattinnlegg: Aftenposten om Vanndirektivet og norsk drikkevann. DRIKKEVANN er IKKE satt på den politiske dagsordenen!

Risiko og sårbarhet i vannforsyningen

Grunnvannet på Gardermoen som drikkevannskilde. UniVanns planer for vannforsyningen på Øvre Romerike. Status i forhold til fylkesdelplanen

«Kildekontroll og gjenbruk av ressurser» som eget programområde i NORVARs prosjektsystem

Giardia-utbruddet i Bergen – Hva vi vet om parasittene og hvor de stammer fra?

Fugler som forurenser drikkevannskilder – Maridalsvannet i Oslo kommune

Årstidsvariasjoner i vannkvalitet og utfordringer mht behandling. Eksempler fra Aurevann

Ny NORVAR veiledning for Bygging og drift av drikkevannsbasseng

Vassdragsforbund for Mjøsa og tilløpselvene

Kartlegging av fargeøkning i norske overflatevann og mulige årsaker

Norske mineralvannkilder. Beskyttelse av vannkvalitet

Norske vannverk – godkjenning etter drikkevannsforskriften

Beskyttelse av drikkevannskilder – Nordiske erfaringer

Er det mulig å måle effekter av beskyttelsestiltak? Eksempler fra Maridalsvannet

Landsomfattende undersøkelse av brønnvann i Finland; husholdningsvannets kvalitet og påvirkningsfaktorer

Drikkevann, Norge og EF

Masseoppblomstring av Chrysohchromulina polylepis i Skagerrak i mai 1988

Klausulering av drikkevannskilder.Kriterier og praktiske konsekvenser

Beskyttelse av drikkevannskilder – gjennomføring og problemer

Kjemiske stridsmidler mot drikkevannskilder og drikkevannsanlegg

Sikring av vannkilder

Vannkilder i kystområder og behov for vannbehandling