Vann på Nett

Bakteriologi

Leder: Konsekvenser av vannbårne sykdomsutbrudd

Leder: Badevann og «kjøttetende» bakterier

Gjenåpning av byvassdrag: forekomst, kilder og rensing av E.coli i Teglverksdammen i Hovinbekken, Oslo

Hvordan helautomatisk bakteriemåling brukes i forbedring av vannovervåkingen

Definisjon av hygieniske barrierer i grunnvannsforsyninger. Hva er status for vannkvaliteten i grunnvannsforsyninger?

Nytt fra Folkehelseinstituttet

Parasitter i drikkevann – har vi kontroll?

Cryptosporidium og giardia i grunnvann fra borebrønner i fjell

Modeller for vurdering av vannkilden som hygienisk barriere

Det gror i drikkevannsledningene: Legionella og andre patogene bakterier

Er cyanobakterieoppblomstringer en gunstig nisje for utvikling av heterotrofe bakteriepopulasjoner?

Råd om kokevarsel ved forurensning av drikkevann med E. coli eller intestinale enterokokker

Bilvaskeanlegg. Fare for Legionella?

En oversikt over desinfeksjonsmetoder for å kontrollere legionellavekst i interne vannfordelingsnett. Kan vannverkene bidra til redusert smittespredning?

Hvordan går arbeidet med ny Legionellaveileder?

Kokevarsler og andre varsler

Legionella – Bakterien både myndigheter, anleggseiere og private må ta på alvor

Kan utlekkingsprodukter fra PEX-rør føre til økt vekst av potensielt sykdomsfremkallende bakterier i drikkevann?

Inaktivering av sporeformende bakterier i drikkevann og implikasjoner for framtidig desinfeksjonspraksis

Giardiaepidemien i Bergen – hva har den lært oss?

Samarbeid og informasjon under Giardia-utbruddet i Bergen 2004

Bruk av forholdstallet mellom konsentrasjonene av koliforme bakterier og coprostanol til å anslå sannsynlig kilde til fekal forurensning i vann

Opportunistiske patogene bakterier i drikkevannsledninger

Vannbehandling som hygienisk barriere mot Cryptosporidium, Giardia og bakteriesporer

Legionella i VVS-installasjoner – en ny helsetrussel i Norge?

Baktericid effekt av UV-bestrålt drikkevann

Cyanobakterier og produksjon av bioaktive stoffer

Nye metoder for bakteriologisk kontroll av drikkevann

Hurtigmetode for kontroll av mikrobiell forurensning

Forekomst av KLEBSIELLA-bakterier i norske vassdrag med og uten utslipp fra treforedlingsindustri