Vann på Nett

Bakteriologi

Leder: Badevann og «kjøttetende» bakterier

Gjenåpning av byvassdrag: forekomst, kilder og rensing av E.coli i Teglverksdammen i Hovinbekken, Oslo

Hvordan helautomatisk bakteriemåling brukes i forbedring av vannovervåkingen

Definisjon av hygieniske barrierer i grunnvannsforsyninger. Hva er status for vannkvaliteten i grunnvannsforsyninger?

Nytt fra Folkehelseinstituttet

Er cyanobakterieoppblomstringer en gunstig nisje for utvikling av heterotrofe bakteriepopulasjoner?

Parasitter i drikkevann – har vi kontroll?

Cryptosporidium og giardia i grunnvann fra borebrønner i fjell

Modeller for vurdering av vannkilden som hygienisk barriere

Det gror i drikkevannsledningene: Legionella og andre patogene bakterier

Råd om kokevarsel ved forurensning av drikkevann med E. coli eller intestinale enterokokker

Bilvaskeanlegg. Fare for Legionella?

En oversikt over desinfeksjonsmetoder for å kontrollere legionellavekst i interne vannfordelingsnett. Kan vannverkene bidra til redusert smittespredning?

Hvordan går arbeidet med ny Legionellaveileder?

Kokevarsler og andre varsler

Legionella – Bakterien både myndigheter, anleggseiere og private må ta på alvor

Kan utlekkingsprodukter fra PEX-rør føre til økt vekst av potensielt sykdomsfremkallende bakterier i drikkevann?

Inaktivering av sporeformende bakterier i drikkevann og implikasjoner for framtidig desinfeksjonspraksis

Giardiaepidemien i Bergen – hva har den lært oss?

Samarbeid og informasjon under Giardia-utbruddet i Bergen 2004

Bruk av forholdstallet mellom konsentrasjonene av koliforme bakterier og coprostanol til å anslå sannsynlig kilde til fekal forurensning i vann

Opportunistiske patogene bakterier i drikkevannsledninger

Vannbehandling som hygienisk barriere mot Cryptosporidium, Giardia og bakteriesporer

Legionella i VVS-installasjoner – en ny helsetrussel i Norge?

Baktericid effekt av UV-bestrålt drikkevann

Cyanobakterier og produksjon av bioaktive stoffer

Nye metoder for bakteriologisk kontroll av drikkevann

Hurtigmetode for kontroll av mikrobiell forurensning

Forekomst av KLEBSIELLA-bakterier i norske vassdrag med og uten utslipp fra treforedlingsindustri

Orientering om vannforurensningen i Holmenkollåsen, august 1988