Vann på Nett

Avløpsrensing

Oversikt over teknologier for gjenvinning av fosfor i avløpsrenseanlegg

Gjødselfabrikk på IVAR IKS, Sentralrenseanlegg Nord-Jøren (SJN)

Nytt sykehus, ny påslippstillatelse

Kontinuerlig biofilmprosess for biologisk fosforfjerning

The Anammox process for nitrogen removal from wastewater – achievements and future challenges

Assessment of a biofilm reactor coupled with membrane filtration for increased ammonia conversion, and reduced particle and nitrogen concentratin in marine recirculating aquacultur systems (RAS)

Separate avløpsløsninger og nødvendige feltvurderinger. Hvilke feltvurderinger kreves gjennomført for ulike renseløsninger?

Avrenning av ammoniumnitrat fra uomsatt sprengstoff til vann – Giftvirkninger i resipient og renseløsninger

Membrane bioreactors (MBRs): Activated sludge filterability and full-scale MBR functioning

Tredner i tilførsler av næringsstoffer og metaller til norske kystområder 1990-2009

Fosforgjenvinning fra avløpsvann – bør vi bygge om våre renseanlegg?

Teknisk godkjenning av minirenseanlegg

Kostnader ved ulike typer mindre avløpsanlegg

Anrikning av fosfor i filterbedanlegg – en studie av tre anlegg på Østlandet

Er kontrollanalyser av drikkevann fremdeles et tall-lotteri?

Nytt fra Klif: Silslam fra primærrenseanlegg kan ikke legges i deponi

Svikt i gamle avløpsrenseanlegg – «Case – Lier kommune»

Ytre Enebakk – ingen utbygging eller overføring av avløpsvannet til nytt vassdrag

Minireningsverk renar sämre än väntat – Få anläggningar renade avloppsvattnet i den utsträckning som fabrikanten angav

Desinfeksjon av utløpsvann fra minirenseanlegg

Praktiske eksempler på oppgradering fra mekanisk/kjemisk rensing til å inkludere biologisk rensetrinn

Karakterisering av partikler og bruk av polymerer som hjelpekoagulanter og flokkulanter til behandling av avløpsvann

Vannforsyning og avløpsforhold i Bergenshalvøya

Godkjenning av minirenseanlegg i Norge

Ny godkjenningsordning for minirenseanlegg – utfordringer sett fra kommunesiden

Undersøkelser av mindre renseanlegg i Morsa-prosjektet – gir resultatene grunnlag for å foreslå etterpolering?

VANN for 40 år siden: Eutrofiering og elektrolytisk kloakkrensing

Mikrosiling og flotasjon som metode for partikkelfjerning i vann

Fjerning av nitrogen fra avløpsvann i ulike filtermaterialer benyttet i mindre renseanlegg

Avløpsdelen i forurensningsforskriften om ledningsnett. Sammenligning av norsk regelverk og andre lands regelverk om avløpsnettet