Vann på Nett

Avløpsrensing

Oversikt over teknologier for gjenvinning av fosfor i avløpsrenseanlegg

The Anammox process for nitrogen removal from wastewater – achievements and future challenges

Assessment of a biofilm reactor coupled with membrane filtration for increased ammonia conversion, and reduced particle and nitrogen concentratin in marine recirculating aquacultur systems (RAS)

Gjødselfabrikk på IVAR IKS, Sentralrenseanlegg Nord-Jøren (SJN)

Nytt sykehus, ny påslippstillatelse

Kontinuerlig biofilmprosess for biologisk fosforfjerning

Tredner i tilførsler av næringsstoffer og metaller til norske kystområder 1990-2009

Fosforgjenvinning fra avløpsvann – bør vi bygge om våre renseanlegg?

Separate avløpsløsninger og nødvendige feltvurderinger. Hvilke feltvurderinger kreves gjennomført for ulike renseløsninger?

Avrenning av ammoniumnitrat fra uomsatt sprengstoff til vann – Giftvirkninger i resipient og renseløsninger

Membrane bioreactors (MBRs): Activated sludge filterability and full-scale MBR functioning

Teknisk godkjenning av minirenseanlegg

Kostnader ved ulike typer mindre avløpsanlegg

Anrikning av fosfor i filterbedanlegg – en studie av tre anlegg på Østlandet

Er kontrollanalyser av drikkevann fremdeles et tall-lotteri?

Nytt fra Klif: Silslam fra primærrenseanlegg kan ikke legges i deponi

Praktiske eksempler på oppgradering fra mekanisk/kjemisk rensing til å inkludere biologisk rensetrinn

Svikt i gamle avløpsrenseanlegg – «Case – Lier kommune»

Ytre Enebakk – ingen utbygging eller overføring av avløpsvannet til nytt vassdrag

Minireningsverk renar sämre än väntat – Få anläggningar renade avloppsvattnet i den utsträckning som fabrikanten angav

Desinfeksjon av utløpsvann fra minirenseanlegg

Godkjenning av minirenseanlegg i Norge

Ny godkjenningsordning for minirenseanlegg – utfordringer sett fra kommunesiden

Undersøkelser av mindre renseanlegg i Morsa-prosjektet – gir resultatene grunnlag for å foreslå etterpolering?

Karakterisering av partikler og bruk av polymerer som hjelpekoagulanter og flokkulanter til behandling av avløpsvann

Vannforsyning og avløpsforhold i Bergenshalvøya

VANN for 40 år siden: Eutrofiering og elektrolytisk kloakkrensing

Mikrosiling og flotasjon som metode for partikkelfjerning i vann

Fjerning av nitrogen fra avløpsvann i ulike filtermaterialer benyttet i mindre renseanlegg

Avløpsdelen i forurensningsforskriften om ledningsnett. Sammenligning av norsk regelverk og andre lands regelverk om avløpsnettet