Vann på Nett

Alger, eutrofiering, plankton

Norske VA-utbyggere bør ta hensyn til faren for invasjon av vandremuslingen, Dreissena polymorfa, i norske vassdrag?

Nytt fra Folkehelseinstituttet

Nytt fra Standard Norge

Kan vi redde våre eutrofierte innsjøer med innsjøinterne tiltak?

Vansjø – overgjødsling og giftige alger

Denitrifikasjon i vannsøylen i Bunnefjorden

Essay om små organismer i stort perspektiv – blågrønnalger og vannforskning

Algekulturteknologi – naturgitte forutsetninger og praktiske løsninger

Algekulturteknologi – status of fremdrift

Mikroalger og akvakultur

Mikroalger – verdifull biologisk ressurs med stort praktisk potensial

Dyrking av mikroalger – fra vitenskapelig spesialitet til industriell virksomhet

Biofotolyse – produksjon av hydrogengass via fotosyntetiske mikroorganismer

Algekulturteknologi

Mikroalger i vitenskapelig perspektiv

Spirulina – pionerorganismen i internasjonal algekulturteknologi

Nostoc – en kilde til nye polysakkarider

Effekter av vårflommen i 1995 på planteplanktonet i ytre Oslofjord

Visjon år 2100 – naturen som veiviser mot morgendagens energisamfunn

Ubalanse i nitrogenkretsløpet – generell oversikt

Miljøeffekter av nitrogenoverbelastning på jord og grunnvann

Omsetning av nitrogen i vassdrag – Naturlige prosesser fjerner også nitrogen

Norske tilførsler av fosfor og nitrogen til Skagerak

Hva skjer om algene kommer tilbake?

Näringsemnesomsättningen vid svenska västkusten

Invasjon av planktonalgen Chrysochromulina polylepis langs Sør-Norge imai 1988.Aktuelle virkninger på organismesamfunn langs kysten

Fosfor, nitrogen og vekst av marint fytoplankton

Toksinundersøkelse av Chrysochromulina polylepis. Foreløpige resultater

Masseoppblomstringen av Chrysochromulina polylepis i Skagerak i mai 1988

Algeoppblomstringen i Skagerak mai 1988-Effekter på fisk og bunnfauna på Sørlandskysten.