Restaureringstiltak og effekten på laksefisk og bunndyr – studentrapport fra feltarbeid

Måling av ungfisk. Foto: Sunniva Buvarp Schmitz

Vi har mottatt rapport fra feltarbeidet til to masterstudenter ved NMBU; Dina Norum Kivle og Sunniva Buvarp Schmitz, i forbindelse med at de har mottatt stipend fra Norsk Vannforening.

Bognelv i Alta kommune i Finnmark har gjennomgått en rekke restaureringstiltak siden begynnelsen av 2000-tallet i håp om å forbedre forholdene til laksefisk i elva, etter omfattende kanalisering og erosjonssikring på 1930-tallet (Dønnum & Colman, 2004; Hoseth & Josefsen, 2005). Vi var der på feltarbeid i august og september i år og foretok en rekke undersøkelser: habitatkartlegging, bunndyrinnsamling og elfiske for å kartlegge ungfisktetthet. Vi hadde 56 stasjoner totalt, der de aller fleste var i områder som hadde gjennomgått restaureringstiltak, mens 6 stasjoner som lå ovenfor restaureringstiltakene ble brukt som kontrollstasjoner.

På alle stasjonene registrerte vi habitatvariabler som bredde på elva, substratkomposisjon, mosedekke, skjulrom og vannhastighet, på tre forskjellige punkter per stasjon. Bunndyr ble samlet inn ved hjelp av sparkeprøver på alle stasjonene. Det ble også elfisket på alle stasjoner bortsett fra fem stasjoner der vannhastigheten var for høy til å gjennomføre fisket.

Overfiske med elfiskeapparat. Foto: Dina Norum Kivle

Fisken ble telt, målt og artsbestemt og deretter sluppet tilbake i elva. Resultatene fra masteroppgaven vil være klare til våren, når vi begynner skrivingen. Disse resultatene er viktige bidrag til forvaltningen av elver og langtidseffekter av restaureringstiltak. Forskningen kan brukes der restaureringstiltak skal implementeres i lignende elvesystemer.

Kilder: 

Dønnum, B. O. & Colman, J. E. (2004). Oppsummering av feltbefaring i Bognelva i Alta kommune, Finnmark med forslag til videre arbeid. 

Hoseth, K. A. & Josefsen, A. 2005. Tiltak i vassdrag, Miljøplan for Bognelva, Helhetlig plan. Narvik: Norges vassdrags- og energidirektorat