Oppfølging av NOU 2015:16 Overvann i byer og tettsteder

Miljødirektoratet har sendt på høring forslag til endringer i forurensningsloven og vass og avløpsanleggslova for bedre overvannshåndtering. Vi ber om at departementer og de enkelte organisasjonene orienterer relevante etater, underliggende forbund, medlemsbedrifter mv. om høringen.

Høringen er publisert her:
https://www.miljodirektoratet.no/hoeringer/

Høringsfrist er 2. juni 2020.