Årsberetning

Årsberetning for virksomheten i Norsk vannforening for 2015

Antall fagtreff og seminarer og utgivelser av tidsskriftet Vann er i tråd med foreningens mål.

Det er gjennomført sju seminarer og elleve fagtreff i 2015. Både fagtreffene og seminarene har vært svært godt besøkt. Ett som kan trekkes frem er fagtreffet «Hvordan kan vi håndtere forurensninger fra vei i urbane områder fremover?» som tok for seg utfordringene utbyggere, vegmyndigheter og miljøforvaltningen står overfor når det gjelder vegvann og forurensninger. Dette arrangementet ble holdt hos Miljødirektoratets i nyåpnede lokaler på Helsfyr. Med 140 uanmeldte deltakere skapte vi kø og tendenser til kaos i resepsjonen. Etter dette begynte vi med påmeldinger også på våre gratis fagtreff. Dette har vært svært vellykket.

Vi har fortsatt utfordringer med å få til seminarer og fagtreff utenfor Oslo, men med streaming av to fagtreff hvert semester har vi dekket en noe større del av landet. Det er i gjennomsnitt ca. 150 deltakere innom våre nettoverførte fagtreff, så dette vil vi fortsette med. Dette er en tjeneste Tekna tilbyr uten merkostnad for oss. Vi har også benyttet en privat leverandør til dette, med godt resultat. Til sammen har det vært ca. 1250 frammøtte deltakere på våre møter.

Vi har fortsatt med samarrangement om seminarer:

  • Varsling av naturfare, nå og i fremtiden – NVE og Norsk hydrologiråd
  • Utbygde vassdrag – kulturhistorie i fortid og nåtid – Riksantikvaren og NVE
  • Tap av jord som følge av flom og ras – Norsk jordforening
  • Restaureringsseminaret – Miljødirektoratet og NVE
  • Verdens vanndag – felles arrangement med Norsk hydrologiråd, Den norske Unesco-kommisjonen, og Teknas forum for teknologi og utviklingssamarbeid.

Vannprisen fra Norsk vannforening og Rådgivende Ingeniørers Forening ble utdelt til Asle Aasen. Aasen er seksjonsleder for vannproduksjon ved Bergen Vann og fikk prisen for sin innsats for å fremme vannfagene i Norge og internasjonalt.

Tildeling av Juniorvannprisen i samarbeid med Hydrologirådet gikk til Tomine Victoria Hillier og Torbjørg Venstad med prosjektet «Midtsjøvann – et bærekraftig vann?». Finalistene var elever fra Ski ungdomsskole (Akershus) og Tynset ungdomsskole (Hedmark).

Styret for Juniorvannprisen består av representanter for arrangørene: Norsk hydrologiråd, Norsk Vannforening og VA-yngre. Synne Kleiven og Anne Haugum representerer NHR i styret. Sponsorer for prisen er Brimer, Godt Vann Drammensregionen, Clean Water Norway og NVE.

Det er utgitt fire nummer av VANN. I hvert nummer trekker redaksjonskomiteen fram en artikkel som har vært spesielt bra og omtaler den på våre nettsider som eksempel til etterfølgelse. Det har til tider vært utfordrende å skaffe folk til fagfellevurdering av vitenskapelige artikler.

Stipend

Det er delt ut til sammen 7 stipend til studenter i 2015. Se tabell:

Navn Dato Studie
Anders Byng Strøm 15.02.2015 Århus Arkitektskole – Master
Tara Bartnik og Gabrielle Hairabedian 31.03.2015 Master i Miljøvitenskap ved NMBU
Mathias Espeland 30.05.2015 Master ved NMBU
Ingrid Sundsbø Alne og Ragnhild Hammeren 15.09.2015 Vann og miljøteknikk NTNU
Anissa Hasane 15.11.2016 Vann og miljøteknikk NTNU

Daglig drift

Norsk vannforening er godt fornøyd med driftsavtalen med Tekna. Vi er en samarbeidende forening med vannfaglig kompetanse. Med denne avtalen har Norsk vannforening en rekke fordeler relatert til faglige nettverk og tilgang til ulike verktøy, samt et profesjonelt apparat som ivaretar god organisering og gjennomføring av våre arrangement og sørger for god medlemsservice og ryddig økonomistyring. Der er ingen binding til Tekna-medlemskap, men Norsk vannforening får en økonomisk støtte fra Tekna for våre medlemmer som også er medlem av Tekna, samt at vi kan søke om faglige midler som skal benyttes til aktiviteter som er til felles nytte for begge parter.

Rekruttering

Foreningen har opprettholdt medlemsantallet gjennom aktivt rekrutteringsarbeid. Per 31.12.2015 har Norsk vannforening 1371 medlemmer, noe som er en svak nedgang på 8 fra 2014.

Økonomisk endte Norsk vannforenings drift med et overskudd på 138 355,- i 2015. I forhold til budsjettert resultat på ca –110 000,-, ligger dette hovedsakelig i økte inntekter for seminarene, og reduserte kostnader for VANN og fagtreff, bl.a. fordi vi har kunnet benytte flere lokaler uten kostnad. Balansen viser at foreningen fortsatt har en sunn økonomi med en god egenkapital.

Grunnstøtten fra Klima- og miljødepartementet er en viktig basis for driften. Norsk vannforeningen mottok støtte for 2015 etter søknad i samme størrelsesorden som tidligere år. Støtten utgjorde 25% av inntektene i 2015. Medlemskontingenten bidro med 36 % og inntekter fra seminarer utgjorde vel 21%. Annonseinntekter fra hovedsakelig VANN var også betydelig med 10 %.

Den store dugnadsinnsatsen fra tillitsvalgte i komiteer og styre, og stor velvillighet fra foredragsholdere, institusjoner og arbeidsgivere gjør det mulig for foreningen å opprettholde en lav årskontingent, gratis fagtreff og en forholdsvis lav deltakeravgift på seminarene. Gratis deltagelse på seminarer for studenter vil også bli opprettholdt.

Styret ønsker å rette en spesiell takk og honnør til alle som bidrar til at Norsk vannforening opprettholder og utvikler rollen som en sentral aktør for deling av vannfaglig kompetanse og viktig nettverksbygging.

Nye faglige utfordringer med bl.a. klimaendringer, og behov for opplæring av nye arbeidstakere i vannbransjen vil det bli enda viktigere å dele kompetanse og jobbe sammen. Dette vil Norsk vannforening bidra med videre.