Lurvete i Oslofjorden, eutrofi er problemet – ny kartlegging av viktige naturtyper

Ny kartlegging av viktige naturtyper i Oslofjorden viser at eutrofi fortsatt er et stort problem for livet i fjorden ved hovedstaden.

Kartleggingen, som er gjort av NIVA på oppdrag fra Miljødirektoratet, viser at sukkertareskogen er i ferd med å forsvinne. Da blir også oppvekst- og leveområder til flere arter borte. Kysttorsken er en av artene som sliter.

Ålegrasenga, som også er viktig hjem for mange marine arter, samtidig som den lagrer karbon og beskytter mot erosjon, står i fare. Kartleggingen viser at over 60 prosent av ålegrasengene er mer overgrodd og tildekket av lurv (trådalger) nå enn for ti år siden. Resultatene stemmer overens med globale trender for ålegrasenger med redusert utbredelse og dårligere tilstand på grunn av økt forekomst av trådalger som resultat av overgjødsling og overfiske.

Overgjødsling (eutrofi), innebærer økte tilførsler av fosfor, nitrogen og partikler fra jordbruksavrenning og avløpsvann,

Bildet over viser friskt ålegras til venstre og ålegraseng tildekket av lurv til høyre. Foto: Eli Rinde, Niva, hentet fra miljodirektoratet.no.

Du kan lære mer om gjengroingen av Oslofjorden på Miljødirektoratets nettsider.

Du kan laste ned rapporten fra kartleggingen hos NIVA.