Langtransportert forurensning i innsjøsedimenter på Svalbard – studentrapport fra feltarbeid

Vann- og sedimentprøvetaking fra gummibåt, Sarsvatnet, Svalbard. Fotograf: Nicola Messinger.

Masterstudetene ved NMBU, Karoline Kristin Vognild og Lill Katrin Gorseth, har sendt oss rapport fra sitt feltarbeid på Svalbard, i forbindelse med at de mottok studentstipend fra Norsk Vannforening.

I forbindelse med masterstudiet vårt, har vi gjennomført feltarbeid på Ossian Sarsfjellet i Ny-Ålesundtraktene på Svalbard. Midler fra Vannforeningens Studentstipend har vært avgjørende for gjennomføringen av prøvetakingen på ønsket område, da midlene ble brukt til innkjøp av gummibåt. Karolines masteroppgave tar for seg kvaliteten av sedimentprøvene, mens Lill Katrin undersøker vannkvaliteten i innsjøen og tilhørende inn- og utløp. Målet er å vurdere langtransportert forurensning på Ossian Sarsfjellet. 

Oversiktsbilde over Sarsvatnet og nedbørsfeltet rundt. Fotograf: Karoline Kristin Vognild

Ny-Ålesund-området domineres av forskningsmiljøet, og er en gunstig lokasjon for gjennomførelsen av prøvemålinger fordi det er lite berørt av antropogene kilder. Birks et al. (2004a) gjennomførte en liknende studie, med feltarbeid fra tidlig 1990-tallet. Forfatterne konkluderte med at med bakgrunn i geokjemiske data, er det liten grad av tungmetallkontaminering i innsjøene sammenliknet med «rene» områder i Europa (Birks et al., 2004b). Dette fordi overvåkede innsjøer har større naturlige variasjoner i sedimentene enn forurensningssignalet. Likevel er det observert påvirkning av lokale og regionale forbrenningskomponenter i arktiske innsjøer. Videre konkluderes det med at klimaendringer har forårsaket økning i akkumulert sedimentert organisk materiale og biotisk komposisjon de siste 50-100 årene. Masteroppgavene ønsker å vurdere status for Sarsvatnet og om eventuelle endringer de siste 25 årene. 

Kilder:
Birks, H. J. B., Jones, V. J. & Rose, N. L. (2004a). Recent environmental change and atmospheric contamination on Svalbard as recorded in lake sediments–an introduction. Journal of Paleolimnology, 31 (4): 403-410.

Birks, H. J. B., Jones, V. J. & Rose, N. L. (2004b). Recent environmental change and atmospheric contamination on Svalbard as recorded in lake sediments–synthesis and general conclusions. Journal of Paleolimnology, 31 (4): 531-546.