Hvor «treffer» ekstremnedbøren?

Artikkelen om bruk av værradardata for beregning av gjentaksintervallkart for ekstreme nedbørshendelser av Abdella og Engeland er redaksjonskomiteens favoritt i VANN nr 2 i 2013.

I denne artikkelen beskriver forfatterne hvordan nedbørdata fra værradar kan kombineres med punktmålinger fra tradisjonelle nedbørsstasjoner for å gi bedre kart over ekstremnedbørsmengder. Med data fra Trondheim i 2007 viser de at nedbørmålere ikke fanger opp de mest ekstreme nedbørshendelsene og den arealmessige utbredelsen av disse. Artikkelen tar opp et særdeles viktig tema og argumenterer for nye tekniske løsninger på en måte redaksjonskomiteen mener er forbilledlig.

Tidligere artikler i VANN har beskrevet konsekvensene av ekstremvær over byer og tettsteder. Også i dette nummer av VANN er slike problemstillinger berørt av Rune Bratli i artikkelen Gis finner flomveien.

Redaksjonskomiteen trakk også frem artikkelen om Sjøørret i Trondheimsfjorden av Morten Andre Bergan som eksempel på en artikkel som inneholder et bra eksempel på hvordan lesere kan inviteres til å lese selv en ganske omfattende artikkel. Artikkelen om Overvåking av fiskesamfunn i store vassdrag etter Vannforskriften av Museth et al, er slik komiteen ser det god på metode og presentasjon, men presentasjonen av grafikken i VANN er her ikke på høyde.

Se PDF-versjon av artikkelen til Abdella og Engeland >>