Vann på Nett

Trond Mæhlum

Infiltrasjon av urbant overvann i grøntanlegg

Utfordringer med vannkvalitet med hensyn til hygiene i restaurerte urbane vassdrag som benyttes til bading, rekreasjon og parkmiljø

Gjenåpning av byvassdrag: forekomst, kilder og rensing av E.coli i Teglverksdammen i Hovinbekken, Oslo

Anrikning av fosfor i filterbedanlegg – en studie av tre anlegg på Østlandet

Infiltrasjon av avløpsvann

Rensing av miljøgifter i sigevann fra avfallsdeponier – resultater fra en screening-analyse som omfatter fire renseanlegg

Hvordan ulik vegetasjon påvirker renseprosesser i vegetasjonssoner i jordbrukslandskapet

Renseparker – renseteknologiens Kinderegg?

Funn av plantevernmidler i sigevann fra avfallsdeponier for kommunalt avfall

Sammensetning av sigevann fra avfallsdeponier for kommunalt avfall i Norge

Lokale renseløsninger for avløp fra fritidsboliger

DISIG – Database for innrapportering av sigevannsmålinger

Kombinasjon av konvensjonell og naturbasert renseteknologi kan være bra – også i kaldt klima

Våtmarksfilter – En ny generasjon renseanlegg

Behandling av sigevann i luftet lagune og våtmarksfiltre

Dannelse, utslipp og prøvetaking av sigevann fra kommunalt avfall

Rensing av sigevann fra kommunalt avfall

Bruk av dammer og våtmarker til rensing av avløpsvann og sigevann fra fyllplasser

Økologiske rensemetoder – myter og muligheter.

Optimalisering av jord- og plantebaserte renseanlegg og muligheter under norske klimaforhold

Jord- og plantebaserte renseanlegg for avløpsvann – en oversikt

Lufting av en biodam med strømningsformer (flowforms). Effektstudier om vinteren