Vann på Nett

Oddvar Lindholm

Er det sammenheng mellom tilstanden på a vløpsnettet og graden av fornyelse i kommunene i Norge?

Er det sammenheng mellom tilstanden på avløpsnettet og graden av fornyelse i kommunene i Norge?

Forureningstilførsler fra veg og betydningen av å temme sandfang

Fornyelsen av VA-nettet i 2014 – En svak forbedring i forhold til forrige år

Rekruttering av sivilingeniører og ingeniører til VA-sektoren – Status og prognoser

Håndtere overvannet i rør eller på overflaten?

Fornyelse av VA-nettet i 2013

Miljøgifter i overvann fra tette flater, renseanlegg og overløp – Case Indre Oslofjord

Hva hvis monsterregnet fra København 2. juli 2011 hadde falt i Norge?

Fremmedvann i nordiske avløpsledningsnett

Store fremmedvannmengder i norske avløpsrenseanlegg

Regnvannsoverløp. Status, krav og dokumentasjon av utslipp

Usikkerheter i flomberegninger i urbane områder

Hva blir konsekvensene av klimaendringene for dagens avløpssystem?

Bærekraftig rehabilitering av vann- og avløpsnettet

Fornyelse av vannledningsnettet – Variasjoner og trender

Urban flood management in a changing climate

Klimaendringer i tettsteder – Virkninger og tiltak på avløpsanlegg

Flomproblemer i urbane områder

Regnvannsoverløp i fokus. Dagens tilstand, vanndirektivets mål og klimaendringer gjør det nødvendig

Integrating Quantitative Microbial Risk Assessment into Health Risk Management of Water Supply Systems in Norway

Flom i by – en helhetlig innfallsvinkel

Metodiske utfordringer ved tiltaksanalyser innen rammedirektivet for vann

Forurensinger i urbant overvann

Kjøkkenavfallskverner for håndtering av matavfall – betydning for avløp og slam

Lekkasjer fra norske og andre lands vannledningsnett

Undersøkelser om rekruttering til VA-sektoren

Kartlegging av nitrogentilførslene og tiltak mot kommunale utslipp til Ytre Oslofjord

Hva er en bærekraftig avløpsteknikk?

Økologisk overvannshåndtering