23.08.21 Fagtreff: Algevekst. Er det alltid fosfor i ferskvann og nitrogen i sjø?

Det er betydelige økninger av nitrogenkonsentrasjoner i vassdragene. Kan denne endringen i forholdet mellom nitrogen og fosfor ha betydning for eutrofiering i innsjøer? Er det bare fosfor som teller med hensyn på oppblomstring av alger eller må det skje endringer i tiltaksarbeidet som følge av dette? Kan det likevel være behov for nitrogenrensing i lys av vannforskriften?

Eutrofiering er et presist og mye benyttet begrep for mennesketilførsel av næringsstoffer til naturen og å redusere tilgang til næringsstoffer anses å være et effektivt tiltak mot algeoppblomstringer. Ny forskning har vist at dette er et mer sammensatt bilde, hvor klima, parasittisme og evolusjon spiller en viktig rolle og hvor dårlige vekstforhold kan fremme algeoppblomstringer. Strategien med å redusere tilgang til næringsstoffer for å begrense algeoppblomstring, kan vise seg å ha motsatt virkning. Som et utgangspunkt vil lite næringsstoffer i vannet gi en lav veksthastighet av alger. Likevel, uten parasittisme kan algene danne oppblomstringer til tross for at veksten begrenses av næringsstoffer. Et interessant funn er at algene danner oppblomstringer nettopp fordi næringsstoffkonsentrasjonen er lav. Vi ser med andre ord at det å redusere tilgangen til næringsstoffer, kan slå ut i begge retninger.

Velkommen

v/ Møteleder Mona Eftekhar Dadkhah, NIVA

1. Hva er passe mye algevekst? Og hva blir effektene av mer eller mindre P, N og C?

v/ Dag Hessen (UiO)

2. Nitrogenavrenning fra sprengstein, erfaringer og målinger

v/ Roger Roseth, NIBIO

3. Nitrogenavrenning fra jordbruket og tiltak

v/ Marianne Bechmann, NIBIO

4. Fosfor og nitrogen i nordiske innsjøer: hva begrenser algevekst?

v/ Jan-Erik Thrane (NIVA)

Spørsmål og oppsummering

v/ Møteleder Mona Eftekhar Dadkhah, NIVA

Du finner opptak fra fagtreffet her
Marianne Bechmanns presentasjon ligger her