15.11.22 Fagtreff: Tiltak og virkemidler for å redusere forurensningen fra spredt avløp

Dette fagtreffet belyser tiltak og virkemidler for bedre myndighetsutøvelse og mer effektiv samhandling mellom aktører innen spredt avløp. Noe som vil bidra til at vi får vannforekomster med gode vilkår for fortsatt biologisk mangfold. Innleggene i fagtreffet omfatter tekniske løsninger for minirenseanlegg og forvaltning av spredt avløp generelt.

 

Mer enn 7000 norske vannforekomster (25%) har for dårlig miljøtilstand, og avrenning fra spredt avløp er en av de viktigste årsakene til at miljømålene ikke nås. Flere kommuner har kommet langt med oppryddingsarbeidet, men arbeidet er utfordrende: kommunene mangler effektive forvaltningsverktøy for samhandling og informasjonsflyt mellom driftsaktører og forurensningsmyndighet, og et lovverk på overordnet nivå gjør det er krevende for saksbehandlere å stille nødvendige vilkår i utslippstillatelse for å sikre at renseløsningene fungerer som tiltenkt. Norge er tilsluttet EUs vannrammedirektiv gjennom EØS-avtalen, og er forpliktet til å nå miljømål om god kjemisk og økologisk tilstand i vannforekomstene våre senest innen 2033.