15.09.21: Vannprisseminaret 2021

Krav og utfordringer i avløpssektoren gir nye muligheter, men milliardene ruller.

Årets Vannpris ble tildelt Simon Haraldsen. Seminaret tok opp temaer som Simon har jobbet med gjennom sin yrkeskarriere, oppdelt i seks bolker:

– Vannforskriften
– Forurensningsmyndighetenes krav og forventninger
– Hovedplaner for avløp
– Fornyelse av ledningsnett
– Oppfølging av sandfang i byer og tettsteder
– Avløp i spredt bebyggelse

Arrangementet omhandlet viktigheten av å ha gode hovedplaner som forankres politisk, god samordning mot øvrig plansystem og god samordning mot annen infrastruktur. Bruk av ny teknologi og bedre utnyttelse av eksisterende metoder kan gi reduksjoner i kostnader og utslipp. «Grønn separering» ved bruk av LOD, samt bedre utnyttelse av sandfang som miljøtiltak er eksempler som ble belyst på seminaret.

Seminaret presenterte i tillegg eksempler på gode, helhetlige avløpsløsninger i spredt bebygde områder for å beskytte sårbare resipienter, og nødvendigheten av innstramminger på krav til enkeltanlegg for å sikre renseevnen.

Nye utslippstillatelser gir skjerpede krav for å oppfylle forurensningsforskriften og for å nå vedtatte miljømål. Behovet for investeringer i kommunale vann- og avløpsanlegg de kommende årene er enorme. Ledningsnett og avløpsrenseanlegg må fornyes, og alvoret i situasjonen er økende. Økte krav og utfordringer medfører kostnader til investering, men kan også gi nye muligheter.

Program

Opptak fra seminaret er delt opp i tre deler, den tredje og siste delen vil publiseres mandag 11. oktober.
Se opptaket her