13.02.23 Fagtreff: Behov for vannbehandling ved bruk av grunnvann til vannforsyning

Ved vurdering av beskyttelsessoner for grunnvannsanlegg har den såkalte «60-døgnsregelen» i alle år vært benyttet som en «tommelfingerregel», uten at man helt har hatt oversikt over det faglige grunnlaget for denne «regelen». Nyere undersøkelser tyder på at en infiltrasjonstid på 60 døgn ikke alltid er nok for å gi en tilfredsstillende hygienisk sikkerhet. I tillegg har vi flere eksempler på vannbårne utbrudd knyttet til udesinfisert grunnvann, f.eks. utbruddet på Røros i 2007 med innpå 1500 syke, som demonstrerte hvor følsomme barrierene knyttet til beskyttelsessonene er og hvor store konsekvensene kan være dersom disse brytes. Med dette som bakteppe og med tanke på klimaendringenes innvirkning på infiltrasjonsforholdene i grunnen, er det kanskje på tide å innføre et krav om desinfeksjon også ved grunnvannsverk? Disse problemstillingene vil bli forsøkt belyst i dette fagtreffet.