09.05.22 Fagtreff: Cyanobakterier i norske drikkevannskilder

Relativt få råvannskilder for drikkevann i Norge har problemer med cyanobakterier per i dag, men stadig flere innsjøer påviser disse organismene i de senere år. Hva vet vi om forekomsten i Norge, framtidige scenarier og aktuelle vannbehandlingsmetoder?

Cyanobakterier forekommer naturlig i overflatevann over hele verden – også i Norge. Overvåkingsdata viser at cyanobakterier som kan produsere cyanotoksiner forekommer i hele landet, men er vanligere i Sør-Norge. Inntak av drikkevann som inneholder cyanotoksiner kan blant annet påvirke nervesystemet og leveren hos dyr og mennesker, kan gi kreft og i verste fall føre til død. Det er imidlertid ikke kjent at akutte forgiftninger har forekommet hos mennesker etter inntak av drikkevann i Norge.

Gjeldende drikkevannsforskrift stiller per i dag ikke krav til å overvåke forekomst av cyanobakterier og cyanotoksiner i råvannskilder. EUs reviderte drikkevannsdirektiv har fastsatt en grenseverdi for microcystin-LR på 1 μg/L, som det skal analyseres for dersom det påvises algeoppblomstring i vannkilden. Denne verdien vil sannsynligvis også bli inkludert i den norske drikkevannsforskriften. Selv om relativt få råvannskilder for drikkevann i vårt land har problemer med cyanobakterier per i dag, har stadig flere innsjøer fått påvist disse organismene i de senere år og det kan tenkes at forekomsten vil øke som følge av klimaendringer, med varmere vann og mer avrenning. Dette fagtreffet fokuserer på hva vi vet om forekomsten i Norge, framtidige scenarier og aktuelle vannbehandlingsmetoder.

Program

Se opptaket her!