05.06.23 Fagtreff: Biotilgjengelig fosfor for å bestemme grad av eutrofiering

I dette fagtreffet tar vi for oss variasjon i biotilgjengelighet for fosfor fra ulike kilder, hvordan dette kan måles, og om hvordan denne variasjonen kan hensyntas i vannforvaltning og overvåking.

Fosfor er en forutsetning for alt liv, men fører til eutrofiering dersom det tilføres vann og vassdrag i for store mengder. Men det er ikke bare mengden det kommer an på – biotilgjengeligheten til fosforet er også avgjørende. Fosfor tilføres vassdragene våre fra ulike kilder som naturlig avrenning fra skog og fjell, jordbruk og avløp. Det tilføres også i ulike former, f.eks. bundet til jord- eller leirpartikler, eller som løst fosfat. Graden av biotilgjengelighet for de ulike formene og fra de ulike kildene er avgjørende for hvor stor forurensende effekt fosforet får.

Opptaket ser du her: