Fagtreff: Avløpsslam – hva skjer ‘a?

Dette fagtreffet tar for seg de siste undersøkelsene som har vært gjennomført med hensyn til slamkvalitet, risikovurderingene og nye teknologier og skal prøve å se i glasskulen hvilken vei bransjen går i lys av kommende regelverk.

NÅR: 15. FEB. KL. 12:00–15:30

HVOR: MICROSOFT TEAMS, NETTBASERT

Norge er i en særstilling i Europa og gjenvinner en stor andel behandlet avløpslam som jordforbedringsmiddel i landbruk og grøntanlegg. Vi har et relativt rent slam med lavt tungmetallinnhold og lite miljøgifter. Dessuten har vi krav til å hygienisere slammet hvis det skal brukes som ressurs. Det er likevel noe skepsis til bruk av slam, det inneholder mye fosfor og man kan derfor overdosere og det er stoffer man ikke har undersøkt like godt som medisinrester, antibiotikaresistens, mikroplast og organiske miljøgifter.

Gjødselvareforskrift har vært under revisjon i flere år, men er ikke vedtatt ennå, nye regler fra EU er under oppseiling. Kan disse nye kravene og trendene vi ser i bransjen endre vår holdning og bruk av slam? Nye slambehandlingsteknologier har også kommet til og slammet utnyttes bedre og bedre som energikilde.