Vann på Nett

2019

Nytt fra Norsk Vann: Nye verktøy fra Norsk Vann Prosjekt

Nytt fra NIVA: Kriminaltekniske metoder avslører fremmede arter i naturen

Lyon – overvannstiltak i praksis: Inntrykk etter deltagelse på Urban Water-konferansen NOVATECH 2019

Investigation of Treatment Technologies suitable for Treatment of Road Tunnel Wash Water

Miljø-DNA som overvåkningsverktøy av fremmede ferskvannsfisker

Metode for beregning av tapt ungfiskproduksjon, og økologisk tilstandsklassifisering av sjøørretbekker i henhold til vannforskriften

Toe support conditions for placed ripraps on rockfill dams – A field survey

Ecotoxic potential of road-associated microplastic particles (RAMP)

Bladet fra munnen: Organisering av vann- og avløpsbransjen

Leder: Konsekvenser av vannbårne sykdomsutbrudd

Nytt fra NIVA: New waterways: To smarte nederlandske byer involverer innbyggerne i overvannshåndteringen

Nytt fra Norsk Vann: Nye verktøy fra Norsk Vann Prosjekt

Nytt fra Standard Norge: Rapport frå arbeidet i CEN/TC164/WG9 – Kjemikalie til handsaming av drikkevatn

Norsk juniorvannpris 2019

Rensemetoder for avrenning fra snødeponier

Storavatnet – potensiell reservevannkilde på Haugalandet

Bruk av indikatorer og verdielementer for å synligjøre og vurdere nytte i regulerte vassdrag

A flood forecasting model for unregulated catchments based on Artificial Neural Networks: the October 2017 flood in Tovdal’s catchment

Infiltrasjon av urbant overvann i grøntanlegg

Leakage water from rockfill dams and rock dumps – not always detrimental?

Bladet fra munnen: Kort om klimaendringer og drikkevann

Leder: Bare å stupe uti?

Nytt fra Norsk Vann: Nye verktøy fra Norsk Vann Prosjekt

Nytt fra Standard Norge: Rapport frå arbeidet i CEN/TC164/WG9/TG5 – Ca- og Mg-salt og CO2 til handsaming av drikkevatn

Nytt fra IWA: Forberedelsene mot IWA World Water Congress & Exhibition i København 18. – 23. oktober 2020 fortsetter

Verktøy for å vurdere om vi skal bygge på gamle fyllinger

Årsaker til driftsstans i småkraftverk

Skjoldkreps – eit viktig næringsdyr i høgfje som er sterkt påverka av miljøfaktorar

Formalin treatments before eyeing and hand-picking of Arctic charr (Salvelinus alpinus) eggs; re-evaluating the timing of antifungal treatments

Fiskespisende storaure i en innsjø dominert av sik