Vann på Nett

2018

Leder: Badevann og «kjøttetende» bakterier

Nytt fra Norsk Vann: Nye verktøy fra Norsk Vann prosjekt

Nytt fra Niva: Sjødeponier for gruveavgang – ikke bare knust stein

Nytt fra FHI: Utredningsarbeid rettet mot innovasjon i vannbransjen

Overvåkning av marine ressurser

Sjøvann kan framskynde overgangen til sirkulærøkonomi og effektivisere fosforgjenvinning

Ta vare på kantsonen!

Forvaltning av urbane vassdrag

Treatment of Stormwater Using the Large Particle Size Fraction of Incineration Bottom Ash

Plantetilgjengelig fosfor i kalkfelt avløpsslam

Forekomst av antibiotikaresistensgener og fjerning av antibiotikaresistente E. coli i to norske avløpsrenseanlegg

Hvordan kan regulerte vassdrag tilrettelegges for flerbruk? Et studie av vassdragsfunksjoner og brukerpreferanser

Kartlegging av hydromorfologi i norske elver – erfaringer med ulike metoder i Surna og Gudbrandsdalslågen

China’s Sponge City Construction: Ambition and challenges

Bladet fra munnen: Plast

Det nytter – forbedret vannkvalitet i bynære havner fremmer kortreiste fritidsaktiviteter

Nytt fra IWA: IWA World Water Congress & Exhibition 16-21 September Tokyo 2018

Styret har ordet: Naturbaserte løsninger

Nytt fra Standard Norge: Rapport frå arbeidet i CEN/TC164/WG9/TG5 –Ca – og Mg-salt og CO2 til handsaming av drikkevatn

Nytt fra NVE: SURF-urbanhydrologi i fokus

Nytt fra Norsk Vann: Nye verktøy fra Norsk Vann Prosjekt

Nytt fra Niva: Hvordan påvirkes elvas økosystem av regulering?

Nytt fra IWA: Planlegging av norsk deltakelse under IWA-kongressen i København i 2020

Hvad skal vejvand i kloakken?

Blågrønn infrastruktur –mer enn håndtering av overvann?

10 års erfaring med nasjonale laksevassdrag –virker systemet?

Fra elitesport til folkesport: Sportsfiskets idealer utfordres i perioden 1930 – 1960

Bruk av miljø-DNA for deteksjon av arter

Forslag til dimensjonerende verdier for trinn 1 i Norsk Vann sin tre-trinns strategi for håndtering av overvann

Forurensning i tunnelvaskevann –en studie av 34 veitunneler i Norge