Vann på Nett

2018

Utslipp av antibiotikaresistensgener med behandlet avløpsvann til resipienten

Prioriteringsverktøy for vurdering av forurensingsbelastning fra urenset tunnelvaskevann

Marine utilization of sea trout (Salmo trutta) in Tvedestrandsfjorden – an acoustic telemetry study

Nytt fra vann- og avløpsetaten, Oslo kommune

Nytt fra Norsk Vann

Nytt fra NIVA

Nytt fra IWA

Satelittovervåking av innsjøer – en metode for fremtida?

Overvann i bebygde strøk – tid for å involvere innbyggerne

Overvann på og ved veier

Bladet fra munnen: Pensjonert vannforsker – lykkeland eller faglig sorgfullt terreng?

Leder: Badevann og «kjøttetende» bakterier

Nytt fra Standard Norge: Rapport frå arbeidet i CEN/TC164/WG9 –Kjemikalie til handsaming av drikkevatn

Nytt fra Norsk Vann: Nye verktøy fra Norsk Vann prosjekt

Nytt fra Niva: Sjødeponier for gruveavgang – ikke bare knust stein

Nytt fra FHI: Utredningsarbeid rettet mot innovasjon i vannbransjen

Overvåkning av marine ressurser

Sjøvann kan framskynde overgangen til sirkulærøkonomi og effektivisere fosforgjenvinning

Ta vare på kantsonen!

Forvaltning av urbane vassdrag

Treatment of Stormwater Using the Large Particle Size Fraction of Incineration Bottom Ash

Plantetilgjengelig fosfor i kalkfelt avløpsslam

Forekomst av antibiotikaresistensgener og fjerning av antibiotikaresistente E. coli i to norske avløpsrenseanlegg

Hvordan kan regulerte vassdrag tilrettelegges for flerbruk? Et studie av vassdragsfunksjoner og brukerpreferanser

Kartlegging av hydromorfologi i norske elver – erfaringer med ulike metoder i Surna og Gudbrandsdalslågen

China’s Sponge City Construction: Ambition and challenges

Bladet fra munnen: Plast

Det nytter – forbedret vannkvalitet i bynære havner fremmer kortreiste fritidsaktiviteter

Nytt fra IWA: IWA World Water Congress & Exhibition 16-21 September Tokyo 2018

Styret har ordet: Naturbaserte løsninger