Vann på Nett

2017

Nytt fra Standard Norge: Rapport frå arbeidet i CEN/TC164/WG9

Nytt fra Norsk Vann: Kurs i vann- og avløpsrett, kartlegging av mikroplast i drikkevann

Nytt fra RIF: Nettverkstreff for VA-bransjen hos RIF

Styret har ordet: VANN på nett

Frakobling av taknedløp og bruk av regnbed kan redusere overløpet med 98%

Tidsserier viser hvordan klimaet endrer kystøkosystemene

Integrering av vannforvaltning i byutviklingsprosjekter: eksempler fra europeiske byer

Challenges and solutions for water Resources management in cold climates

Utfordringer med vannkvalitet med hensyn til hygiene i restaurerte urbane vassdrag som benyttes til bading, rekreasjon og parkmiljø

Gjenåpning av byvassdrag: forekomst, kilder og rensing av E.coli i Teglverksdammen i Hovinbekken, Oslo

Trevirkets innvirkning på yngeltetthet og vekst hos ørret i små kystnære sjøørretvassdrag

Bladet fra munnen

Leder

Innholdfortegnelse Vann nr. 4 2017

Population variation in early growth of brown Trout inhabiting different climates: Evidence for countergradient growth?

Natursyn en undervisningsdag på ungdomstrinnet – ved, på og i sjø

Undersøkelse av tunnelvann, slam og uomsatt sprengstoff under drivingen av Espatunnelen på E6

Er 100% omlegging til separatsystemet den riktige veien å gå?

Måling av infiltrasjon fra overflaten for bruk av åpen LOD i praksis

Anklage: Skyldes et varmere klima våre utslipp av klimagasser?

The dynamics of lake acidification as indicated by a 30 years old conceptual model

Interesse i forurensing og beskyttelse av drikkevann hos innbyggere i Ski og Moss – kanskje også betalingsvilje?

Nytt fra Norsk vann

Nytt fra Norsk vannforening: Styret har ordet

Bladet fra Munnen: Moderne vannforvaltning

Vann er politikk

Vannkraftverk uten miljøvilkår – muligheter og utfordringer

Forurensingsmyndighetenes oppfølging av forurenset veivann

Vannforskriften i regulerte vassdrag. Erfaringer fra Mjøsa vannområde.

Grunnvannskilden som hygienisk barriere. Styrker og svakheter i et klima i endring