Vann på Nett

2010

Mjøsa – den gang – og nå. Våre suksessfaktorer

Strømningsveier for vann, partikler og næringsstoffer i jord

Nytt fra EWA. EWA i god utvikling!

Svikt i gamle avløpsrenseanlegg – «Case – Lier kommune»

Desinfeksjon av utløpsvann fra minirenseanlegg

Prosjekt Småkraft i Hordaland – refleksjoner i etterkant

Status og utfordringer ved IWRM i fire vassdrag i Europa og Asia. Case studies fra EU-prosjektet STRIVER

Nytt fra NIVA. NIVA er akkreditert på sammenlignende laboratorieprøvinger

Ytre Enebakk – ingen utbygging eller overføring av avløpsvannet til nytt vassdrag

The History of Hydrogeology in Norway – Part II

Bruk av avløpsslam i jordbruket – risikoen er liten

NOM-fraksjonering og BDOC-analyser: Effektive verktøy for diagnose av vannbehandlingsprosesser og vurdering av optimalieringstiltak

Nytt fra Bioforsk

Minireningsverk renar sämre än väntat – Få anläggningar renade avloppsvattnet i den utsträckning som fabrikanten angav

Erfaringer fra service og drift av mindre avløpsanlegg – Viktige forutsetninger for å oppnå forventet driftssituasjon

Parasitter i drikkevann – ikke bare i Bergen

Introdusert signalkreps og krepsepest i Norge – historikk, konsekvenser og tiltak

Nytt fra Standard Norge

Vannforsyningen i Skottland 2010. Likheter og forskjeller fra Norge

Tilstanden til grøftesystemer i Norge, behov og økonomi ved nygrøfting

Sikkerhet i vannforsyningen – en selvfølge? Be prepared to water safety plans

Invaderende arter – en trussel for økosystemene i Oslofjorden

Modellberegning av vannkjemiske effekter av vassdragsreguleringer – eksempel fra Sira-Kvina-reguleringen

Trondheim vant Statens Bymiljøprisen 2010 med Ilabekken

Grøfting og pakkingsskader

Retningslinjer for skriving av artikler til VANN

Driftsundersøkelse av trykkavløpssystemer for hyttebebyggelse i Hvaler kommune med hovedvekt på vannmengdemålinger

Norske VA-utbyggere bør ta hensyn til faren for invasjon av vandremuslingen, Dreissena polymorfa, i norske vassdrag?

Naturmangfold

VANN for 40 år siden: Det går i vasken med forurensningene