Vann på Nett

2006

Kobberkorrosjon og vannkvalitet – Hvilken vannkvalitet/korrosjonskontroll ønsker vi?

Hvordan forholder Bærum Vann seg til forekomsten av cyanobakterier i råvannskilden?

Kan overgangen fra kobber- til plastledninger i innendørs drikkevannsinstallasjoner gi utilsiktede negative effekter?

Jernkorrosjon i drikkevannsledninger – betydningen for korrosjonen av vannhastighet og vannbehandling for fjerning av NOM

Rovbekken. Hvem tar ansvar for tilstanden i Rovbekken?

Laboratoriemarkedet i endring

Oslo Elveforum – Vinner av Vannprisen 2005

Prognoser for rekrutteringen til VA-bransjen

Norsk juniorvannpris 2006 – Juryens vurdering

Dioksininnhold i overflatejord fra Trondheim

Vannprivatisering – feilslått satsing i fattige land

Store variasjoner i analyseresultater mellom kommersielle laboratorier – konsekvenser for miljøtekniske undersøkelser

Styrelederen har ordet …

Bekker i tettsteder – nye åpningstider? Erfaring fra åpning av Ilabekken

Miljøgifttilstanden i Mjøsa – myndighetenes handlingsplan

Nye Oset vannrenseanlegg. Presentasjon av den prosesstekniske løsningen

Kan vi redde våre eutrofierte innsjøer med innsjøinterne tiltak?

Redusert analytisk tilgjengelighet for PCB i humusfarget vann

Helhetlig opprydding i forurensede sedimenter i Oslo kommune – Ren Oslofjord. Hva er bakgrunnen for opprydningstiltakene i Oslo havn?

Foregår det interngjødsling i Vansjø?

GIS-modellering av viker

Forurensede sedimenter til bry – tiltak i Oslofjorden, dypvannsdeponi og kommunikasjonsproblemer

Nytt regelverk mot Legionella

Kritiske arealer for avrenning av fosfor fra jordbruket

Fekale indikatorbakterier for overvåking av drikkevann: Er dagens prinsipp godt nok, eller må vi tenke nytt?

Avløpsdelen i forurensningsforskriften om ledningsnett. Sammenligning av norsk regelverk og andre lands regelverk om avløpsnettet

Hvordan foregår vurdering/godkjenning av materialer i kontakt med drikkevann?

Tungtvann, D2O – Kjemi, historie, produksjon og bruk

En mer helhetlig og økosystembasert vannforvaltning

Feltundersøgelser af afsmitning fra vandforsyningernes plastrør til drikkevand