Vann på Nett

2002

Arealbruk i Gruveområder. – Hvilke restriksjoner bør legges på arealbruk i kommuner med gamle gruveområder for å åunngå vannforurensningsproblem

Typifisering og modellering av marine habitater i norsk kystsone – er det ønskelig, er det mulig?

Hvem har ansvaret for å gjøre noe med forurensningene?

Industri forurensning etter bergverksaktiviteten på Røros er en del industriminnet Røros Bergstad på UNESCOs Verdsarvliste

Hvem er ansvarlig for opprydning i forurensede sedimenter?

Planer og tiltak må til for å minke flomskadene i urbane områder

Forurensningssituasjonen i Folla-vassdragen

Tildekking av sedimenter på havbunnen – erfaringer fra Hannevikbukta i Kristiansand

Bergverksindustriens miljøproblemer

Våtmarksrensing av gruvevann. Erfaringer fra Titania og Kongens gruve på Røros

Fangdammer/konstruerte våtmarker som et tiltak i restaurering av vassdrag

Sellafield og andre radioaktive kilder

Hormonforstyrrende stoffer i det akvatiske miljø – 1. Stoffgrupper

Utlekking av organisk stoff fra plastmaterialer i husinstallasjoner

Norsk vassdragsforvaltning ved et veiskille?

Hormonforstyrrende stoffer i det akvatiske miljø – 2. Vurdering av kilder til slike stoffer og risiko for forurensning i Norge

Er fylkesmennenes miljøvernavdelinger overflødige i norsk avløpsforvaltning

Denitrifikasjon i vannsøylen i Bunnefjorden

Håndtering av vannverksslam

Endringer i forholdet mellom kommune og rådgivende ingeniør som følge av endret avløpspolitikk

Opprydding i havner og forurensede fjorder – mobilisering av faglig innsats og samfunnsengasjement

Trender og utviklingstrekk i vann- og vassdragsforvaltningen i Norge fra 1940 til 2050

Hvilke avløpsrenseanlegg vil vi få nå kommunene har bukta og begge endene?

Naturlig biofilm i vannledning – en mulig kilde til lukepisoder på drikkevannsforsyningen

Kan naturvitenskapelige metoder gi sikre svar?

Verdens Vanndag 2002. Klimascenarier

Om Oslo Elveforum og arbeidet med rehabilitering av de ni Oslo-vassdragene

Ny drikkevannsforskrift – nye mikrobiologiske parametere og referansemetoder

Klimaendringers effekt på flom og tørke

Research and development of membrane filtration technology in Norway