Vann på Nett

2002

VOLTAMMETRI. Nye muligheter for miljøovervåking og utslippskontroll

Kjøkkenavfallskverner for håndtering av matavfall – betydning for avløp og slam

Golfbaner – Forurensingsproblemer i forbindelse med anlegg og drift. Drift og vedlikehold av golfbaner – forebyggende tiltak

Kampen for en renere Oslofjord. VEAS 25 år

Innholdet av organiske miljøgifter i norsk avløpsslam har sunket betydelig de siste fem årene

Kartlegging av miljøeffekter – Presentasjon av et nytt overvåkingsprogram for pesticider på golfbaner

Forvaltning av kulturminner og kulturmiljøer – bergverksindstriens og bergindustrien sektoransvar

Lekkasjer fra norske og andre lands vannledningsnett

Fotokjemisk degradering av organisk stoff og miljøgifter. Eksempel: tilsetningsstoffer i flyavisingsvæsker

Arealbruk i Gruveområder. – Hvilke restriksjoner bør legges på arealbruk i kommuner med gamle gruveområder for å åunngå vannforurensningsproblem

Typifisering og modellering av marine habitater i norsk kystsone – er det ønskelig, er det mulig?

Hvem har ansvaret for å gjøre noe med forurensningene?

Industri forurensning etter bergverksaktiviteten på Røros er en del industriminnet Røros Bergstad på UNESCOs Verdsarvliste

Hvem er ansvarlig for opprydning i forurensede sedimenter?

Planer og tiltak må til for å minke flomskadene i urbane områder

Forurensningssituasjonen i Folla-vassdragen

Tildekking av sedimenter på havbunnen – erfaringer fra Hannevikbukta i Kristiansand

Bergverksindustriens miljøproblemer

Våtmarksrensing av gruvevann. Erfaringer fra Titania og Kongens gruve på Røros

Fangdammer/konstruerte våtmarker som et tiltak i restaurering av vassdrag

Sellafield og andre radioaktive kilder

Hormonforstyrrende stoffer i det akvatiske miljø – 1. Stoffgrupper

Utlekking av organisk stoff fra plastmaterialer i husinstallasjoner

Norsk vassdragsforvaltning ved et veiskille?

Hormonforstyrrende stoffer i det akvatiske miljø – 2. Vurdering av kilder til slike stoffer og risiko for forurensning i Norge

Er fylkesmennenes miljøvernavdelinger overflødige i norsk avløpsforvaltning

Denitrifikasjon i vannsøylen i Bunnefjorden

Håndtering av vannverksslam

Endringer i forholdet mellom kommune og rådgivende ingeniør som følge av endret avløpspolitikk

Opprydding i havner og forurensede fjorder – mobilisering av faglig innsats og samfunnsengasjement