Vann på Nett

2001

Et parasittspesifikt bekjempelsesmiddel mot Gyodactylus salaris uten skader på miljøet

Kan pesticider fjernes i fangdammer?

Rensing av forurenset vann

Oorganiskt aluminium – Möjlig stödparameter i kalkningsverksamheten

Grunnvann som mulig årsak til mislykkede rotenonbehandlinger

Erfaringer fra E18 gjennom Vestfold – Anleggsfasen

Suksesser og utfordringer i vassdragene på Sørlandet. Utfordringer i vassdragsforvaltningen i årene fremover. Krypsivgåten – finner vi løsningen?

Djurplankton efter kalkning av 14 sjöar inom IKEU-prosjektet

Evaluering av krav til vannbehandling som hygenisk barriere i utkast til ny drikkevannsforskrift

Framtidsperspektiver for vannbasert energiproduksjon fra naturvernernes ståsted

Lokalt engasjement i Nedre Otra

Bedömningsgrunder för fisk – ett system för att bedöma miljöpåverkan med hjälp av fisk

Redusert risiko ved bruk av plantevernmidler – muligheter og begrensninger

Ny vannresurslov – Endringer og konsekvenser for vannkraftsektoren

Vannressurser i et økonomisk perspektiv

Skogsstyrelsens förslag till åtgärdsprogram mot markförsurning

Restituering hos fisk etter eksponering for surt Al-rikt vann

Handlingsplan for redusert risiko ved bruk av plantevernmiddel

Diskusjon om vassdragsforvaltningen

Felling av humus med kitosan – anvendelse av zetapotensialet til å studere koaguleringsmekanismer

Variation i rekrytering av abborre och mört i kalkade, sura och neutrale sjöar sedan 1980-talet

Adaptasjon hos fisk eksponert for surt Al-rikt vann

Erfaringer fra Stavanger Interkommunale Havn IKS

The global management of water in France: «The river basin Agencies» – a 30 years catchment based management, raising awareness

Effekter av ulike metoder for humusfjerning på drikkevannskvaliteten

Invertebratundersøkelser i kalkede og ukalkede deler av Lyngdalsvassdraget

Endringer i fiskestatus hos aure i 1000-sjøers lokaliteter i perioden 1986-95

Tiltak mot forurensede sjøsedimenter – Hvor godt er beslutningsgrunnlaget?

Forvaltning av grensevassdrag – et praktisk eksempel på samarbeid fra Tanavassdraget

Arealavrenning og økologiske rensetiltak på Jæren