Vann på Nett

1995

Erfaringer med oppstrøms biofilter prosess for nitrogenfjerning ved VEAS – status for utviklingen av VEAS konseptet

Opprydding innen år 2000 – hva innebærer det for avløpssektoren?

Naturlig UV-stråling i vann; doser og effekter

Vei og strandsoner – Veileder for miljøvennlig planlegging av veitraseen

Membranfiltrering – kjemikaliefri vannbehandling? Erfaringer fra forsøkskjøring med fjerning av breslam i Lyngen. Drifts-, helse- og miljøaspekter ved rengjøring av membraner

25% reduksjon i utbyggingen av nitrogenrensetrinnet på VEAS etter utvikling av et optimalt filtermedium i nitrifikasjonstrinnet

Kvaliteten på separate avløpsanlegg

Oversikt over Norges drikkevannsforsyning

Virkningen av kalking i drikkevannskilder og deres tilsigsområder

Pesticider i drikkevann

Kan slamhydrosylat supplere eller erstatte metanol som karbonkilde i denitrifikasjonsprosessen?

Trondheim kommunes muligheter til å gjennomføre opprydding på avløpssektoren innen år 2000

Miljøgifter i økosystemet

Kan nytteestimater (betalingsvillighet) overføres fra ett vassdrag til et annet?

Påvisning av virus i vann ved hjelp av immunomagnetisk separasjon og PCR

Biologisk fosforfjerning – muligheter og begrensninger

Rensing av kommunale avløp i Nord-Norge

Fangdammer renser bekkene

Offentlige myndigheters ansvar ved flomskader

Privatisering av VA-tjenester

Biologisk fosforfjerning

Miljøoppfølgingsprogram – premisser for tema vann i utbyggingen av hovedflyplassen

Ny forskrift om vannforsyning og drikkevann m.m. – Hvorfor?

Desinfeksjon av vann i fiskeoppdrett – faktorer som påvirker fiskepatogene bakteriers følsomhet overfor UV-bestråling

Året 1995 blir et viktig år for nitrogenfjerning ved norske avløpsrenseanlegg

Flommen 1995, forutsetninger og varsling

Hva kan vassdragene på Gardermoen tåle av forurenset sigevann?

Betydningen av praktisk FOU i forbindelse med gjennomføring av ny forskrift

Små renseanlegg i Norden

Hormonforstyrrende stoffer – et alvorlig miljøproblem