Vann på Nett

1985

«Internasjonale» avrenningsmodeller – Passer de for Norge?

Aktuelle organismer i akvakultur – Hvilke kriterier legges til grunn for vurderingen av hvor aktuelle de forskjellige organismer er?

Bruk av natriumaluminat som fellingsmiddel ved små simultanfellingsanlegg

Tømmerhogst og virkninger på vannmiljøet

Bruk av medikamenter og desinfeksjonsmidler i norske fiskeoppdrettsanlegg

Skjærgårdsrenovasjon – Situasjonen i Agderfylkene

Interkommunalt samarbeid. Bakgrunn – Erfaringer – Resultat – Kostnader – Nytteverdi

Aspekter ved morgendagens havbruk/akvakulturer

Vannbruksplan Stokkavatnet, Stavanger kommune

Skjøtsel av våtmarker

Teknologi, drifts- og miljøforhold ved norske fiskeoppdrettsanlegg

Vedrørende det langsiktige behov for kalking av norske vassdrag

Stortingsmelding nr. 55 (1984-85). Om vannforsyning

Stortingsmelding nr. 51 – Kommunal avfallshandtering

Forskningsprogram om havforurensninger

Prinsipper, prioritering og planer for det videre arbeid med tiltak mot vannforurensninger

Bedre og billigere rensing ved tilsetting av sjøvann på Sentralrenseanlegg Vest

Organisert drift av vassdrag

En analyse av VA-ledningers innbyrdes plassering i grøft

Vannforbruket i et fremtidsperspektiv

Driftsråd for vassdrag

Ledningers innbyrdes plassering i grøft

Forsøk med flertrinns biologiske systemer for resirkulering av plantenæringsstoffer

Organisert drift av vassdrag. Utvalgets forslag til videre arbeid

Nye regler for ledningers innbyrdes plassering i grøft

Forurensningssituasjonen i Kristiansandsfjorden. Tiltak for å bedre forurensningssituasjonen

Organisert drift av vassdrag. Praktisk bruk av utvalgets forslag

Etterkontroll av rehabiliterte vannledninger

Skjærgårdsrenovasjon i Aust-Agder

Datormodellering för bestämning av bräddning – Ett nytt hjälpmedel vid upprättandet av saneringsplaner